Facultatea de Limbi și Literaturi Străine în topul preferințelor viitorilor studenți

Facultatea noastră este a 3-a cea mai solicitată facultate a Universității din București înregistrînd un număr mediu de 7,23 candidați pe loc, cu un vîrf de 70 de candidati pe locurile de la buget pentru Limbi Moderne Aplicate

Universitatea din Bucureşti, în top 200 instituţii de învăţământ superior din lume

Prin domeniul Limbă și literatură engleză, Facultatea de limbi și literaturi străine a contribuit (alături de Communication and Media Studies) la clasarea Universității din București între primele 200 de universități ale lumii conform rankingului Quacquarelli Symonds Limited

 

ADMITERE 2013

Studii de licență

 

Oferta Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine

 

Sesiunea IULIE 2014

Filologie* A

 

ENGLEZĂ (avansaţi)

FRANCEZĂ (avansaţi)

GERMANĂ (avansaţi)

GERMANĂ (începători)

NEERLANDEZĂ

SPANIOLĂ

ITALIANĂ

PORTUGHEZĂ

FILOLOGIE CLASICĂ

MAGHIARĂ

NEOGREACĂ

ARABĂ

CHINEZĂ

JAPONEZĂ

TURCĂ

RUSĂ

BULGARĂ

CROATĂ

SÂRBĂ

RROMANI

 

Studii Culturale

STUDII AMERICANE

STUDII IUDAICE

Filologie* B / Limbă complementară Studii Culturale 

 

ENGLEZĂ (avansaţi)

FRANCEZĂ (avansaţi)

GERMANĂ

SUEDEZĂ

ITALIANĂ

PORTUGHEZĂ

SPANIOLĂ

LATINĂ

PERSANĂ

COREEANĂ   

RUSĂ

ROMÂNĂ

 

Traducători* (două limbi dintre): ENGLEZĂ, GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, RUSĂ

LMA A ENGLEZĂ

LMA B  GERMANĂ, FRANCEZĂ, ITALIANĂ, SPANIOLĂ, CEHĂ, POLONĂ

* 1. Nu sunt permise din raţiuni de orar următoarele combinaţii de limbi:

SPANIOLĂ – ITALIANĂ, PORTUGHEZĂ – RUSĂ (indiferent de ordine); PORTUGHEZĂ A – LATINĂ B, RUSĂ A – LATINĂ B.

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA ADMITERE

 

A. ACTE DE STUDIU

1. Diploma de Bacalaureat în original sau copie legalizată.

2. Diploma de Licenţă în original sau copie legalizată – e necesară numai candidaţilor care doresc să se înscrie pe locurile speciale rezervate licenţiaţilor (admitere cu examen scris SAU pe baza mediei de la bacalaureat, în funcţie de specializare).

 

ATENŢIE: Câtă vreme o persoană se află în evidenţa uneia sau mai multor instituţii de învăţământ superior, actele de studiu în original trebuie să fie depuse la Secretariatul uneia dintre aceste instituţii!

 

  • După afişarea rezultatelor, pentru confirmarea locului şi finalizarea concursului de admitere e obligatoriu:
    • pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri subvenţionate de stat (buget): să depună la dosar originalele actelor de studii (fără acestea, candidatul va pierde locul obţinut prin concurs);
    • pentru candidaţii declaraţi admişi pe locuri cu taxă de şcolarizare: să depună la dosar originalele actelor de studiu SAU adeverinţe din care să reiasă că acestea se află depuse la o altă instituţie de învăţământ.

 

!!! → Conform normelor impuse de Ministerul Educaţiei şi Rectoratul Universităţii din Bucureşti, cetăţenii români sau ai statelor din spaţiul Uniunii Europene, care au absolvit liceul / facultatea în altă ţară decât România şi doresc să se înscrie la admiterea pentru ciclul I de licenţă, sunt obligaţi să depună la dosar un act de echivalare a diplomelor obţinute. Acest act se eliberează de către Comisia Naţională de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului. Candidaţii sunt rugaţi să se preocupe din timp de demararea procesului de echivalare, ţinând cont că nu se vor putea înscrie numai în baza actelor de studiu obţinute în străinătate.

 

B. DOCUMENTE PERSONALE 

3. Certificatul de naştere – obligatoriu în copie legalizată.

4. B.I. sau C.I. – în copie simplă.

5. Certificatul de căsătorie sau alte certificate care atestă schimbarea numelui – obligatoriu în copie legalizată, NUMAI în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele specificat în certificatul de naştere şi pe actele de studiu, în urma căsătoriei, adopţiei etc.

6. Trei fotografii tip buletin.

 

C. ACTE CARE DOVEDESC DREPTUL CANDIDATULUI DE A BENEFICIA DE SCUTIRE DE TAXA DE ÎNSCRIERE / TAXA DE ŞCOLARIZARE (după caz)

7. Adeverinţe sau certificate care atestă că un candidat e cadru didactic / copil de cadru didactic / orfan de ambii părinţi / aflat în plasament familial / angajat al Universităţii din Bucureşti – în original.

8. Cereri de mână adresate conducerii Facultăţii, însoţite de documentele doveditoare pentru: persoanele cu handicap / persoanele suferinde de boli cronice etc. / persoanele cu o situaţie materială precară (cazuri sociale) etc.

9. Acte care dovedesc identitatea şi drepturile candidatului – acte de divorţ, de adopţie, de schimbare a numelui etc. – acestea pot fi prezentate în original Comisiei de Admitere, care va opri o copie simplă, autentificată pe loc de către Preşedinte. Ulterior, candidaţilor declaraţi admişi li se vor solicita copii legalizate ale acestor acte.

 

!!! →   Menţionăm că dreptul candidaţilor care sunt cadre didactice / copii de cadre didactice / orfani de ambii părinţi / aflaţi în plasament familial / angajaţi sau copii de angajaţi ai Universităţii din Bucureşti de a beneficia de scutirea / reducerea taxei de înscriere e specificat în metodologia generală eliberată de Rectorat. Restul situaţiilor sunt la latitudinea Comisiei de Admitere.

 

D. ALTE DOCUMENTE

10. Chitanţa care dovedeşte achitarea taxei de înscriere; taxa se va achita la o casierie din incinta Facultăţii, iar chitanţa va fi inclusă în dosarul depus. Dacă doresc, candidaţii pot solicita o copie după chitanţă, cu semnătura şi ştampila Comisiei de Admitere, însă originalul va rămâne la Facultate, inclusiv după retragerea dosarului.

11. Fişa / fişele de înscriere.

12. Adeverinţă medicală valabilă (eliberată cu cel mult 3 luni înainte de înscriere) de la cabinetul medical al liceului absolvit / medicul de familie / o policlinică cu plată – obligatoriu în original.

13. Un dosar plic.

!!! →   Taxa de înscriere (vezi 10) se va achita la sediul Facultăţii în momentul înscrierii; de asemenea, fişele (vezi 11) vor fi completate pe loc, sub îndrumarea membrilor Comisiei de Admitere.

 

În cazul în care nu sunteţi siguri dacă vă încadraţi în categoriile mai sus menţionate, contactaţi prin e-mail comisia de admitere pentru a elucida situaţia în timp util, furnizând detalii referitoare la situaţia dvs.

 

 

 

 

Pagină actualizată la 21 Ianuarie 2014.