TANÉVNYÍTÓ - DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR 

 

Mivelhogy az épületet, ahol eddig tartottuk az óráinkat a földrengésveszély ellen megerősítik, (legalább) egy félévre át kell költöznünk egy másik épületbe.

Ennek a címe: Római Katolikus Teológia Kar, Gral. Berthelot utca (az Unirii tér környékén) 19 sz.

A megnyitó a magyar szakon ugyanitt lesz megtartva, 2-án (pénteken), 3. emelet 35. terem.

Mindnyájukat szeretettel várjuk.

 

Cladirea din Pitar Mos, unde tineam cursurile pana acum este in reparatii, de aceea pentru cel putin un semestru vom fi nevoiti sa ne mutam intr-un alt imobli.

Adresa lui este: Facultatea de Teologie Romano-Catolica, str. G-ral Berthelot (zona piata Unirii) la nr. 19.

Deschiderea la Sectia Maghiara va fi vineri pe 2.10, ora 12 - Facultatea de Teologie Romano-Catolica, et.3, sala 35.

 Va asteptam cu drag.

 

 

FELVÉTELI TUDNIVALÓK / INFORMAȚII DE ADMITERE

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE LIMBI ŞI LITERATURI STRĂINE

 

 

ADMITERE LA SECŢIA 

MAGHIARĂ

FĂRĂ TRACUL EXAMENELOR!

 

 

La admiterea organizată în vara anului 2014 criteriul principal de selecţie pentru ocuparea celor 15 locuri fără plată de la secţia noastră constă: 75 % media generală obţinută la examenul de Bacalaureat, 25 % dintr-o scrisoare de intenţie a candidatului. În caz de egalitate, pentru departajare se va folosi calificativul obţinut la proba de limbă străină de la examenul de Bacalaureat.

 

Avantaje profesionale:

 

- calificare de profesor (incluzând studiile de bază în domeniul psihologiei şi pedagogiei, pe plan teoretic şi practic)

- posibilitatea dobândirii unor cunoştinţe practice în instituţii ale mass-media scrise şi electronice (ziare, reviste, posturi de radio şi de televiziune)

- în cadrul unor cursuri practice pot fi însuşite cunoştinţele de bază privind traducerea literară şi cea de specialitate

- posibilitatea obţinerii unor burse de studii în Ungaria

- posibilitatea de a găsi mai uşor loc de muncă

 

Studenţii noştri pot participa:

 

- la studii parţiale efectuate la universităţi din Ungaria

- la cursurile universităţii de vară de la Debrecen (Ungaria)

- la cursuri de masterat şi de doctorat (în cadrul Universităţii din Bucureşti şi la alte instituţii de învăţământ superior)

 

Avantaje culturale: 

 

- renumitele teatre, cinematografe (cinemateci) şi biblioteci bucureştene

- evenimente literare şi artistice cu participare naţională şi internaţională, care au loc de multe ori doar în Bucureşti (prezentări de carte, conferinţe ştiinţifice, festivaluri culturale, concerte)

 

 

 

Ce vă oferă Catedra de Hungarologie?

 

Specificul actului didactic desfăşurat în cadrul Catedrei de Hungarologie constă, pe de o parte, în asigurarea formării studenţilor români, ca, după absolvire, să poată transmite valorile caracteristice ale culturii maghiare către viaţa ştiinţifică românească şi către publicul larg românesc, devenind traducători ai literaturii maghiare, popularizând cultura maghiară, respectiv activând ca cercetători în domeniul limbii şi culturii maghiare; pe de altă parte, înseamnă pregătirea studenţilor maghiari pentru cariera de profesor al limbii şi literaturii maghiare, respectiv să devină specialişti capabili în domeniul hungarologiei (ştiinţa culturii maghiarilor), în aşa fel încât să poată concura în munca lor cu absolvenţi ai altor universităţi de profil. Ansamblul de cunoştinţe ce poate fi dobândit la Catedra de Hungarologie face posibilă şi optarea pentru alte cariere decât cea didactică (cercetător, arhivar, traducător, bibliotecar, ziarist etc.). Catedra de Hungarologie colaborează constant cu catedra de limbă şi literatură maghiară a Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, respectiv cu mai multe instituţii de învăţământ superior din Ungaria. Astfel menţine legăturii profesionale vii cu Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, Universitatea din Szeged, Universitatea din Debrecen.

Cadrele didactice de la Catedra de Hungarologie, respectiv profesorii invitaţi să predea în cadrul ei asigură îndeosebi, prin cursuri de specialitate, aprofundarea următoarelor domenii ale hungarologiei: istoria literaturii, teoria literaturii, lingvistică, folclor, etnologie, istoria culturii, istoria maghiarilor. Catedra noastră îşi asumă totodată, ca sarcină profesională, cercetarea şi prelucrarea datelor privind diaspora maghiară din regiunile situate la sud de Bazinul Carpatic, ca o contribuţie ştiinţifică activă la autocunoaşterea colectivităţilor umane din această zonă.

 

Instituţii partenere ale Catedrei de Hungarologie

 

- Centrul Cultural al Republicii Ungare (bibliotecă bine dotată, sală de teatru – proiecţii de filme documentare şi artistice, prezentări de carte, reprezentaţii teatrale şi evenimente literare – sală pentru vernisaje de artă plastică şi grafică)

 

Bucureşti, str. Gina Patrichi nr. 8

telefon: 021-317 00 90021-317 00 90

fax: 021-317 00 88

e-mail: bumkk@bumkk.ro

 

- Casa de Cultură „Petőfi Sándor” (bibliotecă de specialitate, prelegeri culturale, ştiinţifice adresate publicului larg, ţinute cu frecvenţă săptămânală, reprezentaţii teatrale, concerte, prezentări de carte)

Bucureşti, str. Zalomit nr. 6, sector 1, telefon: 021-314 98 80021-314 98 80,

e-mail: petofihaz@yahoo.com

 

Adresa noastră este:

 

Universitatea Bucureşti,

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine,

Catedra de Hungarologie, Studii Iudaice şi Rromani

str. Pitar Moş nr. 7-13, Bucureşti, 010451

http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/hungarologie/

 

 

Informaţii utile:

Secretariatul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine,

Str. Edgar Quinet nr. 5-7,

Bucureşti, 010017

Tel/fax: 40-21-3121313,

0040-21-3143508/int.194.

http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/hungarologie/ 

 

 

VĂ AŞTEPTĂM!

 

 

 

 

 

 

BUKARESTI TUDOMÁNYEGYETEM

                                                              IDEGEN NYELVEK ÉS IRODALMAK KARA

 

 

                                                                         HUNGAROLÓGIA TANSZÉK

 

 

                                                                                       FELVÉTELI

                                                           A MAGYAR FŐSZAKRA VIZSGASTRESSZ NÉLKÜL!

 

2014 nyarán a felvételi kritériumok a meghirdetett 15 tandíjmentes helyre:

 

- elsődleges kritérium az érettségi vizsga átlaga, a felvételinél még 25 %-ban számít egy szándéklevél.

 

 

                                           Választható, a főszakkal felvételi nélkül társítható mellékszakok:

 

angol, francia, német, svéd, perzsa, orosz, latin, román, spanyol, olasz, portugál, katalán, újgörög

                                                                                        Szakmai előnyök:

 

- tanári képesítés (pedagógiai-pszichológiai, elméleti és gyakorlati alapképzéssel együtt)

- lehetőség van gyakorlati ismeretek megszerzésére az írott és elektronikus sajtó intézményeiben (napilapok, folyóiratok, rádió, tévé)

- gyakorlati szemináriumokon elsajátíthatók a mű- és szakfordítás alapismeretei

- ösztöndíj- és pályázati lehetőségek magyarországi egyetemeken és intézetekben való kutatásokra, részképzésekre

 

 

                                                                                  A diákok részt vehetnek:

 

- magyarországi részképzésen és nyári egyetemi programokon

- magiszteri és doktori képzésen (egyetemünkön és más felsőfokú tanintézményekben)

- a tanszék által szervezett tanulmányi kirándulásokon

Kulturális előnyök:

 

- mérvadó román színházak, filmmúzeumok, könyvtárak

- gyakran csak a fővárosban helyet kapó, hazai és nemzetközi részvételű irodalmi-művészeti rendezvények (bemutatók, tanácskozások, konferenciák, fesztiválok, koncertek)

- román élőnyelvi környezet (segítheti a román nyelvi ismeretek elmélyítését, a beszélt nyelv gyakorlását, a szókincs bővítését)

 

                                                                  Mit kínál a Hungarológia Tanszék?

 

A tanszéken zajló oktatás jellegzetessége: a magyar diákokat felkészíti a magyar nyelv- és irodalomtanári pályára, a hungarológia (magyarságtudomány) terén jártas szakemberekké, kutatókká képezi olyan szinten, hogy versenyképesek legyenek munkába állásukkor más egyetemek végzettjeivel; biztosítja a román anyanyelvű diákok képzését, hogy sajátos művelődési értékeinket továbbítsák a román tudományosság és a nagyközönség számára, irodalmunk fordítói, műveltségünk román népszerűsítői, nyelvünk és kultúránk kutatói lehessenek.

A tanszék hallgatói a tanári képesítés mellett olyan ismeretanyagot kapnak, amely lehetővé teszi, hogy a katedrán kívül más munkakörök felé is irányulhassanak (pl.: kutató, levéltáros, fordító, könyvtáros, újságíró).

A Hungarológiai Tanszék együttműködik a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarának két magyar tanszékével, illetve Magyarország több felsőoktatási intézményével, így a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel, a Szegedi Tudományegyetemmel, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemmel van élő kapcsolata. Az itt dolgozó oktatók, illetve az ide érkező vendégelőadók a magyarságtudományon belül elsősorban a következő területeken való elmélyedést szolgálják külön kurzusok révén: irodalomtörténet, irodalomelmélet, nyelvészet, folklór, etnológia, művelődéstörténet, magyar történelem. A tanszék feladatai közé számítja a Kárpát-medencétől délre eső terület magyar diaszpórája önismeretét segítő kutatást és adatfeldolgozást is.

                                                       A Hungarológia Tanszék partnerintézményei:

 

- A Bukaresti Magyar Kulturális Intézet (gazdag könyvtár, színházterem, kiállítások, filmvetítés, könyvbemutatók, színházi és szakmai előadások)

                                                                                      Elérhetőség:

                                                                         Bucureşti, str. Gina Patrichi nr. 8,

                                                                              telefon: 021-317 00 90021-317 00 90,

                                                                            e-mail: bumkk@bumkk.ro

 

- A Petőfi Sándor Művelődési Házban gazdag könyvtár van, amelynek anyaga különösen a tanszéken zajló tanulmányok igényeihez mért. Heti rendszerességgel kulturális népszerűsítő előadásokra, emellett színi előadásokra, hangversenyekre, könyvbemutatókra kerül itt sor.

                                                                                         Elérhetőség:

                                                                         Bucureşti, str. Zalomit nr. 6, sector 1

                                                                                 telefon: 021-314 98 80021-314 98 80

                                                                            e-mail: petofihaz@yahoo.com

 

                                                                                          Diák-önszerveződés:

 

A Bukaresti Magyar Diákszövetség (BMDSZ) és a Magyar Ifjak Demokrata Szövetsége (MADISZ) fővárosi szervezete keretében (táncház, gólyabál, tudományos diákköri konferenciák).

                                                                                               A tanszék címe:

 

                                                                                         Universitatea din Bucureşti

                                                                               Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

                                                                                     Departamentul de Hungarologie,

                                                                                          Studii Iudaice și Rromani

                                                                                             Str. Pitar Moş nr. 7-13,

                                                                                                Bucureşti, 010451

                                                                            http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/hungarologie/

 

                                                                                           Hasznos információk:

 

                                                                                    Secretariatul Facultăţii de Limbi şi

                                                                                                Literaturi Străine

                                                                                          Str. Edgar Quinet nr. 5-7,

                                                                                               Bucureşti, 010017

                                                                                              Tel: 021-314 35 08021-314 35 08

                                                                                            tel./fax: 021-3121313,

021-3143508                                                                                                                           021-3143508/int. 194

                                                                        http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/hungarologie/

Felvételi a SCILL mesteri programonhoz tartozó hungarológiai metseri modullra, a 2014 júliusi felvételi időszakban.

 

A felvételi dosszié beadása alapján történik.

A felvételi jegye:

- 50 % államvizsga jegye

- 50 % szándéklevél

 

Feliratkozás: 2014 július 10-18

 

Admiterea la modulul de masterat de Hungarologie din cadrul programului de masterat SCILL, sesiunea iulie 2014

 

Admiterea constă în probă de dosar:

 1.      Media la licenţă 50%

2.      Scrisoare de intenție 50%

 

Înscrieri între 10-18 iulie 2014 la secretariatul Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 03 Octombrie 2015.