PCCA 83-2014

 

Proiect  PN-II-PT-PCCA-2013-4-2196
Contract 83 din 01/07/2014

Program PN-II PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

 

Titlu:
ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU MONITORIZAREA HAZARDULUI NATURAL SI ANTROPIC PRIVIND DEPLASARILE DE TEREN  -  MONISENZ

Development and implementation of innovative technologies for monitoring natural and anthropogenic landslides hazard - MONISENZ

 

Coordonator proiect: Universitatea din București

Director proiect: Conf. dr ing. Mihai Marinescu

Contact: mmar54@yahoo.com


Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este acela de a oferi factorilor de decizie legislativa, administratiilor publice, cercetatorilor si altor beneficiari un cadru imbunatatit si metodologii optime pentru evaluarea, monitorizarea hazardului natural si antropic la fenomene de instabilitate a terenului in areale cu exploatari de substante minerale utile (sare, carbune), precum si oferirea de solutii pentru alegerea strategiei optime de management a hazardului. Obiectivul de baza al proiectului este de a explora si exploata noi capacitati avansate ale tehnologiilor geofizice pentru a răspunde la această cerere a societatii. 


Rezultate estimate

Rezultatele estimate ale proiectului sunt prevazute ca obiective specifice. Acestea sunt:
1.estimarea dimensiunii nationale a problematicii fenomenelor de instabilitate a terenului;
2.sinteza datelor referitoare la cadrul litologic, geomorfologic, structural-tectonic, hidrogeologic, hidrologic-climatic, seismic, land-cover si antropic din hot-spoturile propuse a fi studiate;
3.identificarea si analiza mecanismelor de declansare a fenomenelor de instabilitate a terenului pe studiile de caz propuse;
4.achizitia de date pentru demonstarea viabilitatii tehnicilor geologice si geofizice utilizate la monitorizare in fiecare din studiile de caz propuse; monitorizarea fenomenelor de instabilitate a terenului utilizand tehnologii geofizice in situ, masuratori topografice de mare detaliu etc.;
5.masuri pentru imbunatatirea managementului hazardului natural si antropic privind fenomenele de instabilitate a terenului in zone similare celor investigate;
6.dezvoltarea unui set de proceduri si strategii, calibrarea modelelor si scenariilor referitoare la diminuarea hazardului natural si antropic privind fenomene de instabilitate a terenului.


 

 

REZUMAT

Proiectul urmareste avansarea si integrarea tehnologiilor de achizitie si procesare ale datelor, subordonate unei multitudini de tehnici geologice-geofizice, pentru determinarea de proprietăţi   fizice ale terenurilor si de evaluare a stadiului de degradare pentru terenuri situate în arii cu potential de hazard natural si/sau indus de activitati industriale. Sunt vizate elemente de dinamica formatiunilor superficiale, in scopul solutionarii fenomenelor de instabilitate a terenului.

 Evaluarea, monitorizarea si diminuarea procesului degradarii terenurilor datorita deplasarilor de teren impun informatii privind caracteristicile fizice si geologice ale complexelor litologice implicate. Proiectul are ca obiectiv central cresterea posibilitatilor principalelor metode geofizice (seismometrice, geoelectrice, teledetectie) de investigare rezolutiva a sectiunii de mica adancime, pentru dezvoltarea unei metodologii (testate in puncte critice/fierbinti din zonele alese pentru studiu), in vederea imbunatatirii gradului de cunoastere, a calibrarii metodelor si a integrarii strategiei pentru managementul hazardului.

 In spaţiul acestor coordonate, se evidenţiază drept caracteristică preeminentă a dezvoltărilor metodologice geofizice elaborarea unui agregat de tehnologii seismice noninvazive pentru calcularea in situ a principalilor parametri geoelastici-coeficientul Poisson, modulii de elasticitate longitudinală şi transversală şi modulul de compresiune. Obiectivele se realizează prin determinarea distribuţiilor de viteze ale undelor transversale şi ale celor longitudinale în secţiunea de mică adâncime, deziderate ale investigaţiei de geologie inginerească.

 Abordarea este consensuală cu rezultate ale cercetării actuale de profil internationale, tehnologia noastră performând prin proceduri exacte de valorizare a spectrelor 2D (spectre în număr de undă) pentru calcularea vitezelor undelor transversale şi prin relaţii matematice, unele adaptate, altele originale, pentru calcularea vitezelor undelor longitudinale în medii cu gradient de viteză. Se constituie astfel un «agregat » tehnologic avansat, eficient economic (nefiind necesare observaţii costisitoare, monopunctuale, prin metodica invazivă a microseismocarotajelor) şi rezolutiv, urmare a obiectivităţii procesării „automatizate” a datelor. Spectrul polivalent al conţinutului proiectului relevă următoarele subtematici semnificative:

a- aplicarea, dezvoltarea, calibrarea si validarea tehnologiilor de achizitie si procesare ale datelor seismometrice şi electrometrice in conjunctie cu studiile de cartare geologica inginereasca pentru estimarea hazardelor naturale si antropice si cartografierea efectelor actuale;

b- stabilirea de corelatii intre rezultatele masuratorilor geofizice, concretizate în principalele proprietati fizico-mecanice (modulii de elasticitate dinamici, moduli de deformare, indici de coeziune, unghi de frecare interna) ale depozitelor instabile implicate (alunecari superficiale, subsidenta miniera, colaps etc.);

c- evaluarea impactului economic si social prin studierea relevantei referitoare la utilizatorii terenurilor;

d- elaborarea unui ghid care sa includa propuneri de standardizare a procedeelor si tehnologiilor utilizate, prin descrierea componentelor sistemului in termenii: echipament folosit (sistemul de achizitie al datelor), metode de valorificare a observatiilor (procesarea informatiilor, procedee de inversie, determinari de laborator), interpretarea fizico-geologică a rezultatelor agregatului metodologic folosit si protocolul operational.

e- detaşarea unor directii de indrumare pentru alegerea strategiilor adecvate referitoare la managementul hazardului (propunerea unor modele cu posibilitate de extrapolare)

 

ABSTRACT

The project aims at the advancement and integration of technologies, acquisition and data processing, subordinate of a multitude of geological-geophysical techniques for setting  land physical properties and assessment of land degradation status in areas with potential for natural hazard and/or induced by industrial activities. Items like the dynamics of surface formations are covered in order to resolve the problem of instability of the land.

 Because the evaluation, monitoring and mitigation of land degradation process due to landslides require information on the physical characteristics of the lithological and geological complexes involved, the project aims to increase the possibilities of the main geophysical methods (seismometry, geoelectrical, remote sensing) to investigate section of little depth(shallow landslide), developing a methodology tested in critical /hot points in the areas chosen for study, in order to improve the degree of knowledge, the calibration methods and integration strategy for the hazards management.

 Knowing this, is highlighted as an important feature of methodological developments,    an aggregate of non- invasive seismic technologies to determine, in situ, the main geoelastic parameters – Poisson-μdin coefficient, Edin  longitudinal elasticity module, shear module - Gdin and compression module - Kdin. The objectives can be achieved by establishing the longitudinal and transversal wave velocities distributions in shallow section, queries of geological engineering investigation.

 Our technology has a consensual approach with the current research results from abroad, performing exact procedures of valorization 2D Spectra (wave number Spectra) to calculate  the transversel wave velocities and mathematical relationships, some original, other adapted to determine longitudinal wave velocities in an environment with velocity gradient. Therefore such a problem solver, cost-effective, technologically advanced "aggregate", (that doesn’t  require expensive monopunctual observations  through the microseismical logging invasive methodology) is created,  as a result of the objectivity of  "automated" data processing.

This project versatile spectrum content reveals the following significant subdomanins:

a - extended use, development, calibration and validation of acquisition technology followed by data processing of   electrometry and seismometry in conjunction with engineering geology mapping  leads to studies for the anthropic and/or natural hazards estimation  and also the ability of mapping current effects;

b- establishing correlations between the geophysical measurements results, embodied in the main physical and mechanical properties (dynamic elasticity and deformation modules, cohesion indices, angle of internal friction) of the unstable deposits involved (shallow landslides, mining subsidence, collapse etc.);

c- economic and social impact assessment by studying  the importance of land users;

d- developing a guide that includes proposals for the standardization of processes and technologies used by describing the system in terms of components: equipment used (data acquisition system), methods that harness observations (information processing, inversion procedures, laboratory tests), physical and geological results interpretation of the methodological aggregate used as well as the operational protocol applied.

e- Posting directions for guidance on selecting appropriate strategies for hazard management (proposing the possibility of models extrapolation)

 

 

Data inceperii proiectului

01/07/2014

Data incheierii proiectului

30/09/2017

Durata proiect (luni)

39

Valoarea totala de la buget

500.000,00

Valoarea totala cofinantare

75.000,00

Numarul partenerilor in consortiu

4

 

PARTENERI

P1 - INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI; Responsabil proiect Raluca MAFTEI
www.igr.ro

P2 - PROSPECTIUNI SA; Responsabil proiect Valentina TUDORACHE
www.prospectiuni.ro

P3 - GEO-SERV SRL; Responsabil proiect Gheorghe NEATA
www.geo-serv.ro 

 

Lista personal
Fisier de tip .docx ! Lista personal PCCA83

 


Plan de realizare

Etapa

Denumire etapa

Data Raportare

Buget

Cofinantare

Total [lei]

1

Stadiul actual de cunoastere al monitorizarii alunecarilor de teren, in vederea elaborarii tehnologiilor inovative

16/12/2014

58.000,00

0,00

58.000,00

2

Achizitia de date si integrarea informatiilor obtinute in urma utilizarii tehnologiilor inovative, implementarea, testarea pe teren si validarea acestora in hot-spoturile propuse

16/12/2015

285.950,00

52.500,00

338.450,00

3

Sinteza rezultatelor si exploatarea tehnologiilor geofizice inovative, in vederea valorificarii

30/06/2016

156.050,00

22.500,00

178.550,00

 

Stadiu implementare (actualizare: 5 decembrie 2016)

Etapa 1, 2014

Stadiul actual de cunoastere al monitorizarii alunecarilor de teren, in vederea elaborarii tehnologiilor inovative

Participanti

Activitate 1.1

Identificarea mecanismelor de declansare a fenomenelor de instabilitate a terenului, precum si a metodelor de monitorizare a acestora

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Activitate 1.2

Dimensiunea nationala a problematicii fenomenelor de deplasare a terenului

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

Activitate 1.3

Stabilirea cadrului pentru identificarea punctelor fierbinţi/hotspot de hazard natural şi antropic la fenomene de instabilitate a terenului din România

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI, UNIVERSITATEA BUCURESTI

Activitate 1.4

Identificarea metodelor geofizice care se preteaza la utilizare in domeniul proiectului

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI, UNIVERSITATEA BUCURESTI

Activitate 1.5

Achizitia datelor initiale, in scopul demonstrarii viabilitatii metodelor geofizice utilizate

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEIEtapa 2, 2015

Achizitia de date si integrarea informatiilor obtinute in urma utilizarii tehnologiilor inovative, implementarea, testarea pe teren si validarea acestora in hot-spoturile propuse

 Participanti

Activitate 2.1

Achizitia datelor initiale, in scopul demonstrarii viabilitatii metodelor geofizice utilizate

UNIVERSITATEA BUCURESTI

Activitate 2.2

Monitorizarea deplasarilor de teren in hot-spoturile propuse, utilizand metode traditionale (topografice, inclinometrie etc.)

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI
PROSPECTIUNI S.A.
GEO-SERV SRL

Activitate 2.3

Monitorizarea deplasarilor de teren utilizand tehnologii geofizice (seismometrie, electrometrie) in hot-spoturile propuse (I)

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI
PROSPECTIUNI S.A.
GEO-SERV SRL

Activitate 2.4

Prelevare si analiza fizico-mecanica a probelor in scopul determinarii proprietatilor rocilor implicate in fenomene de instabilitate a terenului fenomene de instabilitate a terenului (I)

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI
PROSPECTIUNI S.A.
GEO-SERV SRL

Activitate 2.5

Evidenţierea potentialelor out-puturi ale proiectului: functionalitate, performanta, validarea in concordanta cu arealele geografice etc (I)

UNIVERSITATEA BUCURESTI

 

Etapa 3

Sinteza rezultatelor si exploatarea tehnologiilor geofizice inovative, in vederea valorificarii

Participant 

Activitate 3.1

Prelevarea si analiza fizico-mecanica a probelor in scopul determinarii proprietatilor rocilor implicate in fenomene de instabilitate a terenului (II- continuare a A2.4)

PROSPECTIUNI S.A.
GEO-SERV SRL

Activitate 3.2

Monitorizarea deplasarilor de teren utilizand tehnologii geofizice (seismometrie, electrometrie) in hot-spoturile propuse (II- continuare a A2.3)

UNIVERSITATEA BUCURESTI

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI
PROSPECTIUNI S.A.

Activitate 3.3

Evidenţierea potentialelor out-puturi ale proiectului: functionalitate, performanta, validarea in concordanta cu arealele geografice etc (II- continuarea a A2.5)

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

Activitate 3.4

Identificarea potentialilor utilizatori, pe categorii (cercetatori, autoritati si toate partile interesate).

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

Activitate 3.5

Participarea cu lucrari/comunicari in cadrul unor manifestari stiintifice

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI
PROSPECTIUNI S.A.
GEO-SERV SRL

Activitate 3.6

Analiza diferitelor raspunsuri la interviuri si chestionare, stabilindu-se punctele slabe si forte ale tehnologiilor inovative, urmarindu-se redefinirea categoriilor de utilizatori finali, a potentialului de piata, ale estimarii „costurilor acceptabile” etc.

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI
PROSPECTIUNI S.A.

Activitate 3.7

Cuantificarea si descrierea domeniilor de validare in care pot fi aplicate tehnologiile inovative; de aici rezulta performantele produsului

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI
PROSPECTIUNI S.A.
GEO-SERV SRL

Activitate 3.8

Estimarea „distantei” ce trebuie parcursa pana la predarea unui produs final, avand in vedere nevoile utilizatorilor finali

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI
PROSPECTIUNI S.A. 

Activitate 3.9

Caracteristicile reprezentative ale metodelor traditionale uzuale

UNIVERSITATEA BUCURESTI
INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

Etapa 3

Sinteza rezultatelor si exploatarea tehnologiilor geofizice inovative, in vederea valorificarii

143.431,00

32.733,00

176.164,00

Activitate 3.1

Prelevarea si analiza fizico-mecanica a probelor in scopul determinarii proprietatilor rocilor implicate in fenomene de instabilitate a terenului (II- continuare a A2.4)

16.429,00

18.988,00

35.417,00

Participant

PROSPECTIUNI S.A.

501,00

10.671,00

11.172,00

Participant

GEO-SERV SRL

15.928,00

8.317,00

24.245,00

Activitate 3.2

Monitorizarea deplasarilor de teren utilizand tehnologii geofizice (seismometrie, electrometrie) in hot-spoturile propuse (II- continuare a A2.3)

12.005,00

2.145,00

14.150,00

Participant

UNIVERSITATEA BUCURESTI

5.133,00

0,00

5.133,00

Participant

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

2.887,00

0,00

2.887,00

Participant

PROSPECTIUNI S.A.

3.985,00

2.145,00

6.130,00

Activitate 3.3

Evidenţierea potentialelor out-puturi ale proiectului: functionalitate, performanta, validarea in concordanta cu arealele geografice etc (II- continuarea a A2.5)

26.500,00

0,00

26.500,00

Participant

UNIVERSITATEA BUCURESTI

11.500,00

0,00

11.500,00

Participant

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

15.000,00

0,00

15.000,00

Activitate 3.4

Identificarea potentialilor utilizatori, pe categorii (cercetatori, autoritati si toate partile interesate).

25.400,00

0,00

25.400,00

Participant

UNIVERSITATEA BUCURESTI

13.000,00

0,00

13.000,00

Participant

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

12.400,00

0,00

12.400,00

Activitate 3.5

Participarea cu lucrari/comunicari in cadrul unor manifestari stiintifice

14.950,00

2.550,00

17.500,00

Participant

GEO-SERV SRL

3.200,00

800,00

4.000,00

Participant

PROSPECTIUNI S.A.

3.250,00

1.750,00

5.000,00

Participant

UNIVERSITATEA BUCURESTI

4.500,00

0,00

4.500,00

Participant

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

4.000,00

0,00

4.000,00

Activitate 3.6

Analiza diferitelor raspunsuri la interviuri si chestionare, stabilindu-se punctele slabe si forte ale tehnologiilor inovative, urmarindu-se redefinirea categoriilor de utilizatori finali, a potentialului de piata, ale estimarii „costurilor acceptabile” etc.

7.435,00

4.065,00

11.500,00

Participant

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

1.500,00

0,00

1.500,00

Participant

PROSPECTIUNI S.A.

5.935,00

4.065,00

10.000,00

Activitate 3.7

Cuantificarea si descrierea domeniilor de validare in care pot fi aplicate tehnologiile inovative; de aici rezulta performantele produsului

14.490,00

3.060,00

17.550,00

Participant

UNIVERSITATEA BUCURESTI

1.500,00

0,00

1.500,00

Participant

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

4.500,00

0,00

4.500,00

Participant

PROSPECTIUNI S.A.

3.250,00

1.750,00

5.000,00

Participant

GEO-SERV SRL

5.240,00

1.310,00

6.550,00

Activitate 3.8

Estimarea „distantei” ce trebuie parcursa pana la predarea unui produs final, avand in vedere nevoile utilizatorilor finali

14.075,00

1.925,00

16.000,00

Participant

UNIVERSITATEA BUCURESTI

5.500,00

0,00

5.500,00

Participant

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

5.000,00

0,00

5.000,00

Participant

PROSPECTIUNI S.A.

3.575,00

1.925,00

5.500,00

Activitate 3.9

Caracteristicile reprezentative ale metodelor traditionale uzuale

12.147,00

0,00

12.147,00

Participant

UNIVERSITATEA BUCURESTI

6.147,00

0,00

6.147,00

Participant

INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMANIEI

6.000,00

0,00

6.000,00

 

 

Pagină actualizată la 10 Decembrie 2016.