Guvernul României

 
Hotărâre nr. 475/2007

din 23/05/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 31/05/2007

privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013


 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 45 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II, pentru perioada 2007-2013, denumit în continuare Planul naţional II (PN II).
   Art. 2. - (1) Programele componente ale Planului naţional II sunt următoarele:
   a) Resurse umane, pentru creşterea numărului de cercetători, îmbunătăţirea performanţelor acestora şi creşterea atractivităţii carierei în cercetare;
   b) Capacităţi, pentru a permite cercetătorilor să lucreze utilizând aparatură performantă, să beneficieze de managementul adecvat şi să menţină o relaţie permanentă cu nevoile socio-economice;
   c) Idei, pentru dezvoltarea cunoaşterii, avându-se în vedere importanţa cercetării fundamentale şi faptul că ea asigură o bază solidă cercetării aplicative şi dezvoltării tehnologice, atât prin idei, cât şi prin capacitatea de formare a personalului cu calificare înaltă, necesar acestor activităţi;
   d) Parteneriate în domeniile prioritare, pentru crearea condiţiilor pentru o mai bună colaborare între diferitele entităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, operatori economici şi/sau unităţi ale administraţiei publice, cu scopul de a oferi soluţii la probleme identificate în cadrul următoarelor direcţii de cercetare:
   1. tehnologia informaţiei şi comunicaţii;
   2. energie;
   3. mediu;
   4. sănătate;
   5. agricultură, siguranţă şi securitate alimentară;
   6. biotehnologii;
   7. materiale, procese şi produse inovative;
   8. spaţiu şi securitate;
   9. cercetare socioeconomică şi umanistă;
   e) Inovare, pentru susţinerea proiectelor de cercetare precompetitivă şi/sau competitivă, iniţiate de operatori economici şi realizate în colaborare cu entităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, precum şi dezvoltarea infrastructurii de inovare;
   f) Susţinerea performanţei instituţionale, pentru a permite, prin mecanisme bazate pe competiţie, entităţilor de cercetare performante, publice sau nonprofit, să-şi implementeze strategiile proprii de dezvoltare, în acord cu Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi inovare.
   Art. 3. - (1) Principiile construcţiei Planului naţional II, descrierea celor 6 programe componente, inclusiv rezultatele consultărilor privind domeniile de cercetare fundamentală cu potenţial din România, cuprinzând obiectivele generale, obiectivele specifice, direcţiile de acţiune şi indicatorii specifici, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
   (2) Implementarea Planului naţional II se realizează prin cele 6 programe componente.
   (3) Instrucţiunile specifice programelor şi detaliile de implementare, stabilite în acord cu prevederile prezentei hotărâri şi cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 217/2007 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării pentru perioada 2007-2013, se cuprind în Pachetul de informaţii al fiecărui program, care se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.
   Art. 4. - (1) Suma maximă alocată de la bugetul de stat pentru finanţarea Planului naţional II este de 15.000 milioane lei, repartizată pe programele componente şi domenii prioritare, conform prevederilor anexei nr. 2.
   (2) Suma stabilită potrivit prevederilor alin. (1) reprezintă plafon de angajare a fondurilor bugetare pentru programele componente ale Planului naţional II în perioada 2007-2013.
   (3) Plafoanele de angajare a fondurilor bugetare pe programele componente şi domeniile prioritare ale Planului naţional II, pe perioade multianuale, se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.
   (4) Bugetele anuale de plăţi se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, în acord cu prevederile alin. (3) şi cu respectarea limitelor de cheltuieli stabilite cu această destinaţie prin legile bugetare anuale.
   (5) Plăţile aferente angajamentelor asumate pe durata aprobată a Planului naţional II pot fi eşalonate şi după această perioadă, până la finalizarea tuturor acţiunilor cuprinse în plan, cel mai târziu în anul 2015.
   Art. 5. - (1) Monitorizarea, evaluarea şi întreprinderea măsurilor corective necesare pentru realizarea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi pentru Planul naţional II se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, denumită în continuare A.N.C.S., utilizându-se inclusiv rapoarte realizate de experţi independenţi.
   (2) A.N.C.S., pe baza acţiunilor întreprinse potrivit prevederilor alin. (1), va prezenta Guvernului rapoarte intermediare privind stadiul derulării Planului naţional II, conform periodicităţii şi procedurilor prevăzute în anexa nr. 1.
   (3) A.N.C.S., după finalizarea Planului naţional II, cel mai târziu în anul 2015, va realiza şi prezenta Guvernului propriul raport şi un raport de evaluare realizat de experţi independenţi, privind implementarea şi gradul de realizare a scopului şi obiectivelor propuse pentru Planul naţional II.
   Art. 6. - (1) Conducerea programelor cuprinse în Planul naţional II se realizează în sistem descentralizat, cu excepţia programelor Susţinerea performanţei instituţionale şi Capacităţi, care se conduc direct de către A.N.C.S., astfel:
   a) programele Resurse umane şi Idei, de către Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare;
   b) programul Parteneriate în domeniile prioritare, de către Centrul Naţional de Management Programe;
   c) programul Inovare, de către Agenţia Managerială pentru Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic "Politehnica".
   (2) În baza caracterului de recurenţă al contractului încheiat de către A.N.C.S. cu instituţiile şi unităţile prevăzute la alin. (1), acestea dobândesc calitatea de autoritate contractantă pentru sumele alocate din bugetul de stat pentru finanţarea de proiecte.
   Art. 7. - În cazul existenţei unor contracte de finanţare încheiate în condiţiile legii, din bugetul programului, pe baza prevederilor acestora se vor stabili:
   a) perioade ştiinţifice şi tehnice, prevăzute în instrumentele de planificare şi programare, având durata de minimum 6 luni şi maximum un an, cu excepţia primului an de derulare a proiectului pentru care durata poate fi mai mică, dar nu mai puţin de 3 luni;
   b) posibilităţi de efectuare a unor plăţi în avans pentru realizarea activităţilor contractate pe durata unui an bugetar, în limită de până la 30% din valoarea anuală a programului/proiectului prevăzută în contract, precum şi modalităţile de decontare a cheltuielilor după încheierea fiecărei perioade de raportare ştiinţifică şi tehnică şi cele de efectuare a plăţilor.
   Art. 8. - (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea Planului naţional II şi a programelor componente se repartizează astfel:
   a) minimum 95% pentru finanţarea activităţilor de derulare a proiectelor selectate, în scopul realizării obiectivelor planului.
    Finanţarea se realizează prin contracte de finanţare, având ca obiect finanţarea realizării activităţilor din cadrul proiectului.
   b) maximum 5% pentru conducerea Planului naţional II şi a programelor componente.
   (2) Pentru conducerea Planului naţional II, A.N.C.S. efectuează cheltuieli pentru:
   a) promovarea la nivel naţional şi regional a Planului naţional II şi a programelor componente, prin editarea de materiale promoţionale, publicitate, organizarea şi/sau participarea la seminarii dedicate, sesiuni de instruire a evaluatorilor şi altele asemenea;
   b) tariful aferent serviciilor specifice necesare conducerii programelor componente realizate de către instituţiile şi unităţile stabilite la art. 6 alin. (1);
   c) participarea la acţiuni şi activităţi organizate de Comisia Europeană şi statele membre, care sunt în acord cu scopul şi obiectivele Planului naţional II şi ale programelor componente, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
   d) servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică şi dotări independente necesare pentru coordonarea şi controlul implementării programelor componente şi evaluarea Planului naţional II.
   (3) Prin decizie a preşedintelui A.N.C.S. se stabilesc modalităţile de plată şi cuantumurile sumelor reprezentând indemnizaţii, cheltuieli de diurnă şi transport, precum şi alte cheltuieli necesare pentru activităţile de evaluare independentă realizate de experţii individuali, inclusiv din străinătate, utilizaţi de A.N.C.S. sau de instituţiile şi unităţile care asigură conducerea programelor componente, în condiţiile legii.
   (4) Selecţia experţilor individuali se face, conform principiilor şi procedurilor de bună practică utilizate la nivel internaţional, de A.N.C.S. sau de instituţiile şi unităţile care asigură conducerea programelor componente, din rândul persoanelor cuprinse în Registrul de experţi evaluatori înfiinţat şi administrat de A.N.C.S..
   (5) Anual, A.N.C.S. va face publică lista cuprinzând numele experţilor folosiţi în anul precedent pe fiecare program component.
   (6) Cheltuielile eligibile care pot fi angajate din bugetul alocat proiectelor finanţate în cadrul programelor componente ale Planului naţional II respectă reglementările în vigoare privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.
   Art. 9. - (1) Plafoanele salariale, aşa cum au fost ele stabilite prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, se înlocuiesc, pentru proiectele şi acţiunile realizate în cadrul Planului naţional II, cu cele prevăzute în anexa nr. 3.
   (2) Limitele maxime stabilite în cadrul plafoanelor salariale prevăzute la alin. (1) se aplică la suma venitului brut obţinut de o persoană, din participarea la realizarea de proiecte în cadrul Planului naţional II.
   Art. 10. - (1) Contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor realizate în cadrul programelor se realizează conform prevederilor prezentei hotărâri, completate cu prevederile normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004, respectiv prin Hotărârea Guvernului nr. 735/1996 privind aprobarea Regulamentului de acordare a granturilor pentru cercetare ştiinţifică.
   (2) Prin Pachetul de informaţii al fiecărui program, aprobat prin decizie a preşedintelui A.N.C.S., în acord cu principiile şi procedurile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 217/2007 şi prin prezenta hotărâre, se stabilesc instrumentele şi categoriile de proiecte pentru care evaluarea se desfăşoară conform acestora sau cele pentru care nu este necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 43 şi 51 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004.
   Art. 11. - În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri pot fi emise instrucţiuni care se aprobă prin decizie a preşedintelui A.N.C.S. şi care se publică pe pagina de internet a acesteia, precum şi prin alte mijloace de informare specifice domeniului.
   Art. 12. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
Cristian Mihai Adomniţei
Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
Paul Păcuraru
Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian
    Bucureşti, 23 mai 2007.
    Nr. 475.

   ANEXA Nr. 1

    PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ŞI INOVARE PENTRU
PERIOADA 2007-2013 PN II

   1. Planul ca instrument principal de implementare a Strategiei Naţionale pentru Cercetare Dezvoltare şi Inovare
   1.1. Orientarea Planului naţional în acord cu scopul general şi obiectivele strategice ale sistemului Cercetare Dezvoltare şi Inovare (CDI)
    Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2007-2013, numit în continuare Planul Naţional II - PN II reprezintă principalul instrument prin care ANCS implementează Strategia Naţională pentru CDI.
    În conceperea PN II, s-a avut în vedere rolul sistemului naţional de cercetare-dezvoltare-inovare, care este acela de a dezvolta ştiinţa şi tehnologia pentru creşterea competitivităţii economice, îmbunătăţirea calităţii sociale şi sporirea cunoaşterii cu potenţial de valorificare şi lărgire a orizontului de acţiune.
    Prin PN II se urmăreşte atingerea celor trei obiective strategice ale sistemului naţional de CDI, şi anume:
   1. Crearea de cunoaştere, respectiv obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, competitive pe plan global, în scopul creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti şi a transferării ulterioare a rezultatelor în practica socioeconomică.
   2. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin inovare, cu impact la nivelul agenţilor economici şi transferul cunoştinţelor în practica economică.
   3. Creşterea calităţii sociale, respectiv găsirea de soluţii tehnice şi ştiinţifice care susţin dezvoltarea socială şi îmbunătăţesc condiţia umană a acesteia.
    Urmărirea acestor trei obiective generale se va realiza în cadrul unei viziuni pe termen lung privind sistemul naţional de CDI şi rolul acestuia în societate.
    Astfel, sistemul CDI va putea să devină motorul dezvoltării mediului cunoaşterii din România, fiind capabil să susţină performanţa prin inovare în toate domeniile care contribuie la asigurarea bunăstării cetăţenilor şi totodată să atingă excelenţa ştiinţifică recunoscută pe plan internaţional.
    Pentru a răspunde acestei provocări, sistemul CDI va fi caracterizat prin deschidere, în primul rând către firmele româneşti, apoi către mediul ştiinţific internaţional, nevoile societăţii şi sistemul educaţional.
   1.2. Principiile generale ale construcţiei PN II
    În alcătuirea PN II s-a ţinut seama atât de rezultatele obţinute în urma analizei stării actuale a economiei naţionale şi a sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare, de obiectivele strategice formulate prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă pentru perioada 2007- 2013, de condiţiile internaţionale, cât şi de integrarea României în Uniunea Europeană. De asemenea, s-a avut în vedere experienţa acumulată în organizarea şi desfăşurarea activităţii de CDI ca urmare a derulării Planului naţional de CDI în perioada 1999-2006, a Programului de granturi pentru cercetarea ştiinţifică în perioada 1995-2006, a Programului Cercetare de Excelenţă - CEEX în perioada 2005-2006, precum şi de rezultatele obţinute din consultarea largă a comunităţii ştiinţifice din ţară şi din străinătate, realizată în perioada 2005-2006, în cadrul primului exerciţiu naţional de foresight de mare anvergură în ştiinţă şi tehnologie.
    PN II are la bază următoarele principii:
   I. Transformarea cheltuielilor publice de CDI în investiţii pentru CDI, aceasta însemnând:
   1. Se urmăreşte corelarea obiectivelor referitoare la strategie-programe-instrumente, inclusiv la nivelul indicatorilor de monitorizare.
   2. Alocarea şi realocarea resurselor pe programe se realizează în cadrul unui model investiţional, care presupune evaluare ex-ante, monitorizare, evaluare ex-post şi corecţii pe parcursul derulării PN II. Aplicarea modelului investiţional este de competenţa ANCS, iar metodologiile specifice se aprobă prin Decizie a Preşedintelui ANCS.
   3. În evaluarea managementului instituţiilor care implementează programe şi proiecte vor fi urmărite ca elemente cheie în succesul acestora profesionalismul şi transparenţa.
   4. Se urmăreşte simplificarea procedurilor de finanţare şi decontare a activităţilor în cadrul proiectelor.
   5. Evaluarea programelor PN II se face la fiecare doi ani ca parte a evaluării implementării sale. Evaluarea implementării PN II se realizează de preferinţă internaţional, raportul de evaluare făcându-se public.
   6. Alocarea fondurilor prin PN II se realizează pe bază de competiţie. Criteriile specifice de evaluare a proiectelor se precizează în pachetele de informaţii ale programelor şi se aprobă prin decizie a preşedintelui ANCS.
   II. Focalizarea investiţiei publice în CDI, ceea ce presupune:
   7. Alocarea de resurse publice pentru proiectele de CDI are ca destinaţii:
   - Domeniile ce ating frontiera cunoaşterii, în care România are resurse şi rezultate sau care trebuie să susţină priorităţile cercetării aplicative;
   - Priorităţile CDI rezultate în urma exerciţiului naţional de foresight;
   - Susţinerea inovării.
   8. Sustenabilitatea dezvoltării sistemului CDI va fi asigurată prin investiţia în dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea infrastructurii de cercetare şi creşterea gradului de deschidere internaţională.
   III. Antrenarea sectorului privat
   9. Se va consulta permanent sectorul economic pentru determinarea nevoilor sale de dezvoltare
   10. Investiţia publică în CDI va stimula interesul sectorului economic faţă de activitatea de CDI, participarea acestuia în parteneriate cu entităţile publice, cu consecinţe asupra creşterii investiţiei private în CDI.
   11. Va fi susţinută dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de transfer tehnologic pentru o mai bună valorificare a rezultatelor CDI în mediul economic, cu protejarea proprietăţii intelectuale.
   IV. Accesul lărgit şi evaluarea corectă
   12. Accesul la finanţare prin Planul Naţional II se va realiza în mod nediscriminatoriu, prin competiţie.
   13. Se va deschide accesul cercetătorilor din străinătate pentru participarea în proiectele naţionale
   14. Se va asigura accesul larg al firmelor inovative la finanţare pentru proiecte CDI, în special al celor în colaborare cu cercetarea universitară şi cea din institute
   15. Se vor simplifica procedurile legate de competiţii.
   16. Se va asigura monitorizarea continuă a proiectelor, rapoartele finale făcându-se publice. Nerealizările care exced riscurile acceptate prin contractele de cercetare intră în sfera de responsabilitate a echipei de proiect.
   V. Aspectele regionale ale PN II sunt complementare instrumentelor ce utilizează fondurile structurale pentru CDI
   17. Abordarea dimensiunii regionale a obiectivelor CDI are în vedere complementaritatea cu fondurile structurale, focalizându-se pe încurajarea identificării cererii de CDI la nivel regional, stimularea dezvoltării resurselor umane şi a capacităţilor de cercetare la nivel regional şi promovarea colaborării la nivel regional.
   2. Programele Planului naţional II
    În stabilirea programelor din cadrul PN II s-a avut în vedere faptul că trebuie întreprinse cu prioritate acţiuni concrete pentru creşterea numărului de cercetători, îmbunătăţirea performanţelor acestora şi creşterea atractivităţii carierei în cercetare. În acest sens a fost creat programul Resurse umane.
    Pentru a permite cercetătorilor să lucreze utilizând aparatură performantă, să beneficieze de un management adecvat şi să menţină o relaţie permanentă cu nevoile socioeconomice, a fost creat programul Capacităţi.
    Având în vedere importanţa cercetării fundamentale în dezvoltarea cunoaşterii şi faptul că ea asigură o bază solidă cercetării aplicative şi dezvoltării tehnologice, atât prin idei, cât şi prin capacitatea de formare a personalului cu calificare înaltă necesar acestor activităţi, în Plan a fost introdus programul numit Idei. Deşi pentru acest program nu sunt stabilite domenii prioritare, accentul fiind pus pe excelenţă şi vizibilitate internaţională, pe cercetarea la frontiera cunoaşterii, pe interdisciplinaritate şi cercetări complexe în domenii de frontieră şi participarea în reţele internaţionale de cercetare de excelenţă, în tabelul 1 sunt prezentate domeniile de cercetare fundamentală cu potenţial din România. Concentrând investiţia în aceste zone, programul susţine şi domeniile noi, în care grupuri de cercetare din România colaborează deja internaţional.
    Prin cel de-al patrulea program numit Parteneriate în domeniile prioritare, care este cel mai amplu program al Planului, s-a avut în vedere crearea condiţiilor pentru o mai bună colaborare între diferitele entităţi de CDI, agenţi economici şi/sau unităţi ale administraţiei publice, pentru a oferi soluţii la probleme identificate în cadrul direcţiilor de cercetare rezultate în urma consultării largi efectuate în cadrul exerciţiului de foresight desfăşurat în perioada septembrie 2005-mai 2006. Majoritatea priorităţilor investiţiei publice în cercetare-dezvoltare sunt de interes şi pentru cercetarea fundamentală. Investiţia publică are în vedere dezvoltarea cunoaşterii motivată de nevoile socioeconomice strategice, iar cercetarea este evaluată referitor la capacitatea sa inovativă.
    Având în vedere importanţa finalizării cercetărilor prin rezultate practice, legate de dezvoltările tehnice şi tehnologice, în Plan a fost introdus programul Inovare. Acesta va susţine proiecte de cercetare precompetitivă şi competitivă, precum şi de dezvoltare a infrastructurii de inovare.
    Programul Susţinerea performanţei instituţionale stabileşte mecanisme de finanţare instituţională prin competiţie, care să permită entităţilor de cercetare performante, publice sau nonprofit, să-şi implementeze strategiile proprii de dezvoltare în acord cu Strategia Naţională pentru CDI. Evaluarea performanţelor instituţionale se face cu participare internaţională, la intervale de 3-5 ani. Acest program va asigura concentrarea resurselor şi dezvoltarea instituţională necesare obţinerii unor performanţe internaţionale.
    Instrucţiunile specifice programelor şi detaliile de implementare se aprobă prin Decizie a Preşedintelui ANCS.
    În descrierea celor şase programe sunt prezentate obiectivele generale, cele specifice, direcţiile de acţiune şi indicatorii specifici, după cum urmează:
   
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│DENUMIREA PROGRAMULUI: 1. RESURSE UMANE │
├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv │Creşterea numărului de cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora│
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective derivate │1. Creşterea numărului de doctoranzi şi cercetători postdoctorat │
│ │2. Creşterea atractivităţii carierei în cercetare, în special pentru absolvenţii│
│ │ universitari eminenţi │
│ │3. Atragerea cercetătorilor români performanţi din străinătate │
│ │4. Formarea unor centre de excelenţă în jurul personalităţilor ştiinţifice │
│ │ afirmate şi recunoscute la nivel internaţional │
│ │5. Creşterea mobilităţii naţionale şi internaţionale a cercetătorilor │
│ │6. Stimularea creării de centre de excelenţă │
│ │7. Îmbunătăţirea managementului unităţilor CDI │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Direcţii de acţiune │1. Formarea şi perfecţionarea cercetătorilor prin doctorat şi postdoctorat │
│ │2. Finanţarea proiectelor de integrare a cercetătorilor din străinătate în │
│ │ sistemul CDI românesc │
│ │3. Susţinerea excelenţei pentru cercetători cu performanţe ştiinţifice de │
│ │ rezonanţă internaţională şi a şcolilor de excelenţă cu rezonanţă ştiinţifică │
│ │ internaţională │
│ │4. Finanţarea de mobilităţi interne şi internaţionale pentru cercetători │
│ │5. Instruirea în domeniul managementului cercetării şi inovării │
│ │6. Premierea rezultatelor excelente în cercetare │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Participanţi │- Personal de cercetare-dezvoltare │
│ │- Entităţi de CDI │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│Indicatori de rezultat │ Denumirea indicatorilor │ UM/an │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1. Număr de doctoranzi finanţaţi prin proiecte de cercetare, │ │
│ │ din care în cotutelă │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Ponderea doctoratelor obţinute în termen din totalul celor │ │
│ │ finanţate │ % │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Număr de articole acceptate spre publicare în urma proiectelor │ │
│ │ doctorale, din care: │ │
│ │ - în reviste indexate ISI │ │
│ │ - în reviste indexate în alte baze de date internaţionale │ │
│ │ recunoscute │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4. Număr de articole publicate în urma proiectelor doctorale, │ │
│ │ din care: │ │
│ │ - în reviste indexate ISI │ │
│ │ - în reviste indexate în alte baze de date internaţionale │ │
│ │ recunoscute │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │5. Număr de cercetători postdoctorat finanţaţi prin proiecte de │ │
│ │ cercetare │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │6. Număr de articole ştiinţifice publicate, sau acceptate spre │ │
│ │ publicare, în reviste cotate ISI în urma proiectelor de │ │
│ │ cercetare pentru postdoctoranzi │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │7. Număr de cercetători din străinătate integraţi în sistemul CDI │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │8. Stagii de formare, din care: │Luni x om│
│ │ - Interne intrasectoriale │ │
│ │ - Interne intersectoriale │ │
│ │ - Internaţionale │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │9. Număr de participări la conferinţe internaţionale finanţate │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10. Număr de şcoli de excelenţă finanţate │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │11. Număr de doctoranzi în şcolile doctorale susţinute prin program │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │12. Număr de postdoctoranzi în şcolile postdoctorale susţinute prin │ │
│ │ program │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │13. Număr de persoane care au urmat cursuri de formare în domeniul │ │
│ │ managementului cercetării şi/sau inovării │ Nr. │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│DENUMIREA PROGRAMULUI: 2. CAPACITĂŢI │
├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv │Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi deschiderea sistemului CDI către │
│ │mediul ştiinţific internaţional şi mediul socioeconomic naţional │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective derivate │1. Creşterea gradului de utilizare a infrastructurii de cercetare │
│ │2. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare │
│ │3. Dezvoltarea infrastructurii de informare şi documentare ştiinţifică │
│ │4. Valorificarea potenţialului şi a resurselor de CDI în plan regional │
│ │5. Susţinerea dialogului ştiinţă-societate │
│ │6. Participarea entităţilor CDI la organizaţii ştiinţifice interne şi │
│ │ internaţionale │
│ │7. Participarea entităţilor CDI la programe internaţionale de cercetare │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Direcţii de acţiune │1. Crearea şi susţinerea unor infrastructuri de interes naţional pentru │
│ │ cercetare │
│ │2. Asigurarea de fonduri pentru oprirea şi conservarea unor instalaţii complexe │
│ │ de interes naţional │
│ │3. Consolidarea infrastructurii de cercetare cu utilizatori multipli │
│ │4. Consolidarea capacităţii de ofertare şi utilizare a "serviciilor de │
│ │ experiment" │
│ │5. Îmbunătăţirea calităţii revistelor ştiinţifice, în special prin susţinerea │
│ │ coeditării cu mari edituri internaţionale │
│ │6. Susţinerea de manifestări ştiinţifice şi expoziţionale │
│ │7. Îmbunătăţirea şi extinderea infrastructurii şi serviciilor de comunicaţii │
│ │ pentru cercetare │
│ │8. Dezvoltarea şi achiziţionarea de baze de date specifice sistemului CDI │
│ │9. Dezvoltarea accesului la resurse de documentare on-line │
│ │10. Promovarea comunicării şi consolidarea rolului ştiinţei în societate │
│ │11. Elaborarea de studii prospective în ştiinţă şi societate │
│ │12. Pregătirea şi stimularea participării la programe internaţionale de │
│ │ cercetare │
│ │13. Sprijinirea participării entităţilor CDI la organizaţii şi programe │
│ │ internaţionale de cercetare │
│ │14. Lansarea de apeluri tematice comune în parteneriat cu alte ţări │
│ │15. Susţinerea reprezentării României în organizaţii şi programe internaţionale │
│ │ de cercetare │
│ │16. Asigurarea unor activităţi de consultanţă şi asistenţă pentru autoritatea │
│ │ de stat pentru cercetare │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Participanţi │1. Entităţi de CDI │
│ │2. Consorţii de entităţi de CDI │
│ │3. Agenţi economici cu activitate proprie de CDI │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│Indicatori de rezultat │ Denumirea indicatorilor │ UM/an │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1. Investiţii noi în infrastructura CDI │ Mii RON │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Gradul mediu de utilizare a echipamentelor CDI │ % │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Număr de entităţi susţinute pentru creşterea capacităţii │ Nr. │
│ │ de ofertare a serviciilor de experiment │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4. Număr de reviste finanţate, din care: │ │
│ │ - coeditate internaţional │ │
│ │ - indexate ISI │ │
│ │ - incluse în alte baze de date internaţionale recunoscute │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │5. Cărţi, atlase, dicţionare şi alte produse cu caracter │ │
│ │ ştiinţific publicate anual în ţară şi în străinătate │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │6. Număr de conferinţe organizate, din care internaţionale │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │7. Număr de expoziţii finanţate │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │8. Valoarea investiţiei în infrastructură şi servicii de │ Nr. │
│ │ comunicaţii │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │9. Ponderea cercetătorilor care au acces la resursele de │ │
│ │ informare ştiinţifică on-line │ % │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10. Număr reviste dedicate popularizării ştiinţei │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │11. Număr de proiecte de comunicare ştiinţă-societate │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │12. Număr de proiecte de studii prospective │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │13. Număr de proiecte de pregătire a unor participări la │ │
│ │ programe internaţionale │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │14. Număr de participări în proiecte internaţionale finanţate │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │15. Valoarea apelurilor tematice comune lansate │ Mii RON │
├─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│DENUMIREA PROGRAMULUI: 3. IDEI │
├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv │Obţinerea unor rezultate ştiinţifice şi tehnologice de vârf, comparabile cu cele│
│ │de la nivel european, reflectate prin creşterea vizibilităţii şi recunoaşterea │
│ │internaţională a cercetării româneşti │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective derivate │1. Îmbunătăţirea continuă a performanţelor vizibile pe plan internaţional în │
│ │ domeniile în care România are potenţial de cercetare şi în care au fost │
│ │ obţinute rezultate comparabile cu cele ale ţărilor UE │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2. Dezvoltarea domeniilor în care România are interes să desfăşoare activităţi │
│ │ de cercetare ştiinţifică cu reale contribuţii la creşterea calităţii │
│ │ cunoaşterii, la dezvoltarea tehnică şi tehnologică şi la îmbunătăţirea │
│ │ calităţii vieţii │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Direcţii de acţiune │1. Susţinerea cercetării ştiinţifice fundamentale, de frontieră şi exploratorie │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2. Organizarea de "workshopuri exploratorii" destinate identificării nişelor de │
│ │ cunoaştere neexplorate │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3. Lansarea de apeluri pentru colaborări internaţionale pe proiecte de │
│ │ cercetare fundamentală, de frontieră şi exploratorie │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Participanţi │1. Personal de CD │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │2. Entităţi de CDI │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │3. Consorţii de entităţi de CDI │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│Indicatori de rezultat │ Denumirea indicatorilor │ UM │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1. Număr de articole acceptate spre publicare, în urma │ │
│ │ proiectelor, din care: │ │
│ │ - în reviste indexate ISI │ Nr. │
│ │ - în reviste indexate în baze de date internaţionale │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Număr de articole publicate, în urma proiectelor, │ │
│ │ din care: │ │
│ │ - în reviste indexate ISI │ │
│ │ - în reviste indexate în baze de date internaţionale │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Număr de cereri de brevete depuse, în urma proiectelor, │ │
│ │ din care: │ │
│ │ - naţionale │ │
│ │ - EPO │ │
│ │ - USPTO │ │
│ │ - triadice │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4. Număr de brevete acordate, în urma proiectelor, din care: │ │
│ │ - naţionale │ │
│ │ - EPO │ │
│ │ - USPTO │ │
│ │ - triadice │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │5. Număr de workshopuri exploratorii │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │6. Valoarea proiectelor în colaborare internaţională │ Mii RON │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │7. Rata de succes a cererilor de finanţare pentru proiectele │ │
│ │ de cercetare internaţională │ % │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
    Tabelul 1. Domeniile de cercetare fundamentală cu potenţial, din România
   
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. │Cercetarea fundamentală - ştiinţe, ştiinţe de frontieră, dezvoltarea cunoaşterii │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1│Biologie, genetică şi medicină │1. Investigarea moleculară a virusurilor şi a bacteriilor cu impact major asupra│
│ │ │ sănătăţii │
│ │ │2. Mecanisme moleculare de imunogenetică şi histocompatibilitate în │
│ │ │ transplanturi de organe solide şi celule stem │
│ │ │3. Bolile majore ale populaţiei: boli cardiovasculare, cancer, diabet, │
│ │ │ obezitate, boli degenerative; cercetare fundamentală şi clinică │
│ │ │4. Biodiversitate şi biotehnologie │
│ │ │5. Genetica şi fiziologia rezistenţei organismelor la stres biotic şi abiotic │
│ │ │6. Genomica, transcriptomica, proteomica şi metabolomica în procese biologice │
│ │ │ normale şi patologice │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2│Chimie, mediu şi ştiinţa │1. Ştiinţa nanosubstanţelor, nanomaterialelor şi aplicaţii în nanotehnologii │
│ │ │ materialelor │
│ │ │2. Chimia alimentelor, calitatea şi securitatea alimentară │
│ │ │3. Medicamente, cosmetice, coloranţi │
│ │ │4. Biomateriale şi biocompozite │
│ │ │5. Calitatea şi securitatea mediului, geochimia proceselor litosferice │
│ │ │6. Procese poluante, cataliză, catalizatori şi tehnici de depoluare │
│ │ │7. Detecţia şi identificarea materialelor periculoase; senzori cu rezoluţie │
│ │ │ ridicată │
│ │ │8. Tehnologii de reducere şi eliminare a contaminării cu agenţi CBRN, mijloace │
│ │ │ explozive şi metale grele │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3│Matematica │1. Logica combinatorică, informatică teoretică, algebra comutativă şi │
│ │ │ necomutativă, categorii, teoria numerelor, reprezentări de grupuri şi algebre│
│ │ │2. Geometrie şi topologie algebrică şi diferenţială, geometrie complexă │
│ │ │3. Funcţii reale şi complexe, măsură şi integrale, potenţial, analiză │
│ │ │ funcţională şi operatori, analiză numerică │
│ │ │4. Ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale, control şi optimizare, analiză │
│ │ │ neliniară │
│ │ │5. Modele matematice ale mecanicii, termodinamicii, astronomiei şi teoria │
│ │ │ sistemelor de particule şi câmpuri; biomatematica │
│ │ │6. Probabilităţi, procese stocastice, statistică matematică, cercetări │
│ │ │ operaţionale şi matematici în economie │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4│Fizica şi fizică tehnologică │1. Fizica nucleului atomic, materie hadronică şi astrofizică nucleară │
│ │ │2. Procese atomice, moleculare şi biomoleculare, izotopi stabili şi radioactivi │
│ │ │3. Fotonica, optica │
│ │ │4. Procese şi fenomene fizice în materia condensată │
│ │ │5. Câmpuri cuantice şi particule elementare │
│ │ │6. Interacţia particulelor şi a radiaţiei cu substanţă │
│ │ │7. Fizica mediilor ionizate, a plasmelor şi fuziune nucleară │
│ │ │8. Fizica matematică, fizica informaţiei şi corelaţii cuantice, fenomene │
│ │ │ neliniare şi haos │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5│Geologie şi fizica atmosferei │1. Sisteme şi modele minerale, petrogenetice, metalogenetice şi paleontologice │
│ │ │2. Structura, dinamica şi evoluţia litosferei; continente, mări şi oceane │
│ │ │3. Climatologie, paleoclimatologie şi geocronologie │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6│Domenii de graniţă │1. Modelarea proceselor fizice, chimice, biologice şi geologice │
│ │ │2. Nanocompozite │
│ │ │3. Fizica interiorului Pământului, a mediului ambiant şi a spaţiului cosmic │
│ │ │4. Economia bazată pe cunoaştere │
├───┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIREA PROGRAMULUI: 4. PARTENERIATE ÎN DOMENIILE PRIORITARE │
├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv │Creşterea competitivităţii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile │
│ │prioritare, concretizate în tehnologii, produse şi servicii inovative pentru │
│ │rezolvarea unor probleme complexe şi crearea mecanismelor de implementare │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective derivate │1. Creşterea capacităţii sectorului de CDI pentru Tehnologia Informaţiei şi │
│ │ Comunicaţii în vederea susţinerii societăţii şi economiei bazate pe │
│ │ cunoaştere │
│ │2. Creşterea competenţei tehnologice şi promovarea transferului de cunoştinţe şi│
│ │ tehnologii în domeniul energiei, în condiţii de calitate, siguranţă în │
│ │ alimentare, cu respectarea principiului dezvoltării durabile │
│ │3. Crearea de produse, procese şi tehnologii curate şi valorificarea deşeurilor │
│ │4. Fundamentarea ştiinţifică şi dezvoltarea de tehnologii pentru conservarea, │
│ │ reconstrucţia şi consolidarea diversităţii biologice şi ecologice │
│ │5. Dezvoltarea cunoaşterii în domeniul amenajării teritoriului în manieră │
│ │ durabilă │
│ │6. Optimizarea metodelor de prevenţie a bolilor, dezvoltarea de terapii medicale│
│ │ şi eficientizarea sistemului de sănătate publică │
│ │7. Promovarea agriculturii sustenabile, creşterea securităţii alimentare şi a │
│ │ siguranţei alimentelor │
│ │8. Dezvoltarea biotehnologiilor cu impact asupra calităţii vieţii şi dezvoltării│
│ │ economice │
│ │9. Dezvoltarea de noi materiale, produse şi procese cu înaltă valoare adăugată │
│ │10. Creşterea competitivităţii României în domeniul cercetărilor şi │
│ │ tehnologiilor spaţiale │
│ │11. Identificarea şi soluţionarea principalelor probleme sociale legate de │
│ │ educaţie, locuire şi ocupaţie în vederea dezvoltării locale, regionale şi │
│ │ naţionale │
│ │12. Creşterea competitivităţii şi creativităţii, a dezvoltării culturii │
│ │ organizaţionale în sistemele economiei, administraţiei publice, educaţiei │
│ │ şi cercetării, în sistemul sanitar şi cel militar │
│ │13. Valorificarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural naţional │
│ │14. Diminuarea inegalităţilor socio-umane şi a disparităţilor regionale │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Direcţii de acţiune │1. Sprijinirea proiectelor CDI pe direcţii tematice │
│ │2. Sprijinirea proiectelor CDI pe teme prioritare stabilite pe bază de │
│ │ consultare │
│ │3. Sprijinirea reţelelor de cercetare │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Participanţi │1. Consorţii de CDI │
│ │2. Consorţii de entităţi de CDI, agenţi economici sau unităţi de administraţie │
│ │ publică locală sau centrală │
│ │3. Agenţi economici sau unităţi de administraţie publică locală sau centrală în │
│ │ parteneriat cu entităţi de CDI │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│Indicatori de rezultat │ Denumirea indicatorilor │ UM │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │1. Număr de produse şi tehnologii rezultate din activitatea de │ │
│ │ cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │2. Număr de cereri de brevete depuse în urma proiectelor, din care │ Nr. │
│ │ a) Naţionale │ │
│ │ b) EPO (Europa) │ │
│ │ c) USPTO (SUA) │ │
│ │ d) Triadice (Europa, SUA, Japonia) │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │3. Număr de cereri de brevete acordate (în urma proiectelor), │ │
│ │ din care │ │
│ │ a) Naţionale │ │
│ │ b) EPO │ │
│ │ c) USPTO │ │
│ │ d) Triadice │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │4. Număr de articole publicate în urma proiectelor, din care: │ │
│ │ a) în reviste indexate ISI │ │
│ │ b) în reviste indexate în alte baze de date internaţionale │ │
│ │ recunoscute │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │5. Număr de articole acceptate spre publicare în urma proiectelor, │ │
│ │ din care: │ │
│ │ a) în reviste indexate ISI │ │
│ │ b) în reviste indexate în alte baze de date internaţionale │ │
│ │ recunoscute │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │6. Număr de produse transferabile │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │7. Număr de studii de necesitate publică, din care │ │
│ │ a) de interes naţional │ │
│ │ b) de interes regional │ │
│ │ c) de interes local │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │8. Număr de IMM participante │ % │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │9. Ponderea contribuţiei financiare private pe proiecte │ │
│ │ din care contribuţie financiară directă │ % │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10. Numărul mediu de poziţii echivalente cu normă întreagă pe │ │
│ │ proiect, din care: │ │
│ │ a) doctoranzi │ │
│ │ b) postdoctorat │ Nr. │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │11. Mobilităţi │Lună x om│
│ │ din care internaţionale │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │12. Valoarea investiţiilor în echipamente pentru proiecte │ Mii RON │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │13. Rata de succes În depunerile de proiecte │ % │
│ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │14. Număr reţele de cercetare susţinute │ Nr. │
├───┬─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┤
│ │ Direcţii de cercetare │ Tematica de cercetare │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. │Tehnolgia Informaţiei şi Comunicaţii │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.1│Informatica teoretică │1. Reţele de gramatici, calcul evoluţionist, calcul cu ADN, calcul molecular │
│ │şi ştiinţa calculatoarelor │2. Modele matematice pentru calculul în reţea ("global computing") │
│ │ │ şi dezvoltarea de algoritmi performanţi pentru lucrul în reţea şi analiza │
│ │ │ complexităţii lor │
│ │ │3. Specificaţii algebrice şi aplicaţii la dezvoltarea de software pentru │
│ │ │ sisteme orientate obiect │
│ │ │4. Studiul algebric al reţelelor şi al proceselor distribuite, concurente, │
│ │ │ mobile │
│ │ │5. Specificarea şi validarea programelor; tehnici de "model checking" │
│ │ │6. Studiul semanticii limbajelor de programare, cu accent pe concurenţă şi │
│ │ │ mobilitate │
│ │ │7. Modele matematice pentru securitatea datelor şi a calculatoarelor │
│ │ │8. Modele matematice de concurenţă reală: reţele Petri, reţele de fluxul │
│ │ │ datelor etc. │
│ │ │9. Formalisme logice pentru sisteme multi-agent │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.2│Sisteme informatice avansate │1. Sisteme informatice avansate pentru educaţie (e-learning) │
│ │pentru e-servicii │2. Sisteme informatice pentru sănătate şi mediu (e-health) │
│ │ │3. Sisteme şi tehnologii pentru dezvoltarea afacerilor (e-business) │
│ │ │4. Sisteme, tehnologii şi servicii electronice financiar-bancare (e-banking, │
│ │ │ m-banking, e-auction) │
│ │ │5. Sisteme şi tehnologii avansate pentru guvernare electronică şi servicii │
│ │ │ pentru cetăţean (e-government, e-citizen) │
│ │ │6. Sisteme informatice pentru gestiunea şi dezvoltarea de conţinut digital │
│ │ │ interactiv (e-content) │
│ │ │7. Sisteme informatice pentru managementul riscului │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.3│Tehnologii, sisteme │1. Algoritmi, metode/tehnologii şi sisteme de prelucrare în sistemele de │
│ │şi infrastructuri de comunicaţii │ comunicaţii a informaţiei şi semnalelor (voce, audio, video/imagini, date, │
│ │ │ multimedia) în vederea producerii, prelucrării, transportului la distanţă │
│ │ │ şi livrării de conţinut informaţional │
│ │ │2. Algoritmi şi sisteme adaptive/inteligente în infrastructuri de comunicaţie │
│ │ │3. Tehnologii de acces şi transport în bandă largă şi sisteme incluzând reţele │
│ │ │ terestre şi satelitare pe medii variate de transmisiune │
│ │ │4. Dispozitive, circuite, subsisteme de comunicaţie şi reţele fără fir │
│ │ │5. Arhitecturi şi infrastructuri (reţele) convergente din punct de vedere al │
│ │ │ serviciilor de comunicaţii de nivel înalt, permiţând, în acelaşi timp, │
│ │ │ diversitate tehnologică de soluţii pentru comunicaţii │
│ │ │6. Algoritmi, metode de simulare a sistemelor complexe de telecomunicaţii pentru│
│ │ │ evaluarea performanţelor şi planificarea reţelelor │
│ │ │7. Specificarea, validarea, implementarea protocoalelor de comunicaţie începând │
│ │ │ de la nivelul fizic până la cele de aplicaţie │
│ │ │8. Aplicaţii şi servicii integrate, flexibile şi reconfigurabile, în pachete │
│ │ │ multiple oferite utilizatorilor în maniera universală, cu garanţii de │
│ │ │ calitate a serviciilor variate │
│ │ │9. Metode şi software pentru managementul serviciilor şi resurselor în sistemele│
│ │ │ complexe de comunicaţie │
│ │ │10. Tehnologii şi sisteme de testare funcţională şi de performanţă pentru │
│ │ │ sistemele de telecomunicaţii │
│ │ │11. Securitatea sistemelor şi infrastructurilor de comunicaţie │
│ │ │12. Strategii de dezvoltare a domeniului, standarde şi reglementări, aspecte │
│ │ │ tehnice, economice, legislative şi sociale │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.4│Inteligenţa artificială, │1. Dezvoltarea de noi metode de reprezentare a conţinutului multimedia: noi │
│ │robotica şi sistemele │ paradigme media, noi forme, neliniare, de conţinut digital etc. │
│ │autonome avansate │2. Dezvoltarea de sisteme bazate pe semantică în spaţiul web; realizarea │
│ │ │ interoperabilităţii semantice între resurse eterogene de informaţie şi │
│ │ │ servicii, între diferitele tipuri de conţinut, între diferitele limbi │
│ │ │ naturale │
│ │ │3. Sisteme de traducere automată, capabile să îşi îmbunătăţească performanţele │
│ │ │ prin învăţare │
│ │ │4. Dezvoltarea de baze de cunoştinţe infrastructurale (ontologii de domenii, │
│ │ │ ontologii lexicale pentru limbile de interes) multimodale şi multimedia │
│ │ │5. Dezvoltarea de sisteme de agenţi inteligenţi inspirate din biologie, capabile│
│ │ │ să perceapă, să înţeleagă, să înveţe şi să evolueze, să acţioneze autonom │
│ │ │6. Dezvoltarea de sisteme de interacţiune naturală om-calculator minimal │
│ │ │ dependente de universul discursului │
│ │ │7. Dezvoltarea de sisteme inteligente cu autonomie ridicată, inclusiv roboţi │
│ │ │ autonomi │
│ │ │8. Sisteme inteligente de asistare a deciziilor │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.5│Securitatea şi accesibilitatea │1. Managementul securităţii informatice şi al riscurilor │
│ │sistemelor informatice │2. Sisteme de autentificare şi identificare interoperabile, infrastructuri de │
│ │ │ certificate │
│ │ │3. Protecţia prin perimetre de securitate │
│ │ │4. Detectarea/prevenirea/investigarea atacurilor cibernetice │
│ │ │5. Securitatea aplicaţiilor de guvernare/administrare electronică │
│ │ │6. Securitatea sistemelor de plăţi electronice şi e-banking │
│ │ │7. Algoritmi şi mecanisme criptografice │
│ │ │8. Securitatea sistemelor distribuite │
│ │ │9. Securitatea dispozitivelor de calcul mobile │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.6│Tehnologii pentru sisteme │Sisteme distribuite │
│ │distribuite şi sisteme ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │încorporate │1. Optimizarea comunicării în reţele de mare viteză pentru cantităţi mari de │
│ │ │ date, reţele care intră în componenţa infrastructurii Grid │
│ │ │2. Arhitecturi, tehnologii şi instrumente pentru lucru colaborativ inclusiv │
│ │ │ pentru organizaţii virtuale │
│ │ │3. Asigurarea transparenţei la localizare, migrare, relocare, replicare, │
│ │ │ concurenţă, defectare, persistenţă în sisteme peer-to-peer şi în sisteme │
│ │ │ client-server │
│ │ │4. Organizarea, stocarea şi regăsirea informaţiei în sisteme distribuite de mari│
│ │ │ dimensiuni │
│ │ │5. Asigurarea securităţii în sisteme distribuite │
│ │ │6. Metode, modele, instrumente pentru dezvoltarea aplicaţiilor distribuite │
│ │ │7. Medii de execuţie (frameworks) a aplicaţiilor distribuite pentru Grid şi │
│ │ │ Internet │
│ │ │8. Metode, modele şi algoritmi de simulare şi optimizare pentru rezolvarea unor │
│ │ │ probleme complexe din ştiinţă, inginerie, economie şi societate │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Sisteme încorporate │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Metode şi instrumente pentru dezvoltarea software-ului încorporat │
│ │ │2. Metodologii şi tehnologii obiectuale, bazate pe componente, pentru sisteme │
│ │ │ încorporate │
│ │ │3. Sisteme software inteligente pentru echipamente mobile │
│ │ │4. Tehnologii pentru sisteme senzitive la context (context-awareness) │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │5. Metode de personalizare pentru sisteme încorporate │
│ │ │6. Tehnologii pentru sisteme integrate bazate pe reţele de senzori │
│ │ │7. Sisteme încorporate de timp real, pentru automobile, avioane, trenuri, │
│ │ │ control de procese, echipamente medicale, comunicaţii. │
│ │ │8. Calcul mobil şi sisteme ubicue │
│ │ │9. Dezvoltarea aplicaţiilor pentru sisteme încorporate │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1.7│Nanoelectronica, │Nanoelectronica │
│ │fotonica şi micro-nanosisteme ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Experimentarea de noi materiale şi tehnologii pentru nanostructuri şi │
│ │ │ circuite integrate integrate la scara nano │
│ │ │2. Experimentarea de noi arhitecturi de sisteme pentru nanoelectronică │
│ │ │3. Experimentarea de noi concepte/principii de dispozitive nanoelectronice │
│ │ │4. Electronica transparentă │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Micro- şi nanosisteme │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Dezvoltarea componentelor şi microsistemelor pentru sisteme de comunicaţii; │
│ │ │ microsisteme inteligente reconfigurabile şi flexibile │
│ │ │2. Tehnologii microfluidice, micro/nano- biosenzori, laboratoare pe un cip, │
│ │ │ "microarrays", micro- şi nanostructuri şi micro- şi nanosisteme pentru │
│ │ │ diagnosticare şi tratament medical, inclusiv nanomedicină. │
│ │ │3. Microsenzori şi actuatori, inclusiv 3D │
│ │ │4. Tehnologii de integrare eterogenă şi asamblare/încapsulare 3D pentru a │
│ │ │ permite realizarea de sisteme complexe pe un cip │
│ │ │5. Tehnologii convergente: micro-nano-bio-info │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Fotonica │
│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Noi materiale fotonice - materiale artificiale: cristale fotonice, materiale │
│ │ │ cu indice de refracţie negativ etc. │
│ │ │2. Componente micro/nanofotonice şi sisteme pentru interconexiuni şi comunicaţii│
│ │ │3. Microsenzori optici pentru sisteme de supraveghere, monitorizare, robotizare │
│ │ │4. Noi tehnologii fotonice şi biosenzori fotonici pentru sisteme neinvazive de │
│ │ │ diagnostic în vivo şi tratament │
│ │ │5. Tehnologii fotonice pentru procese de fabricaţie avansate la nivel micro şi │
│ │ │ nano şi pentru controlul proceselor şi calităţii │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Energie │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1│Sisteme şi tehnologii │1. Creşterea securităţii în alimentarea cu energie │
│ │energetice durabile; │2. Promovarea unei structuri de resurse energetice primare, cu accent pe │
│ │securitatea energetică │ utilizarea cărbunilor, a energiei nucleare şi a surselor regenerabile, de │
│ │ │ natură să mărească competitivitatea şi securitatea alimentării │
│ │ │3. Creşterea eficienţei energetice pe întregul lanţ energetic, cu accent │
│ │ │ deosebit pe reducerea pierderilor de energie în clădirile publice şi │
│ │ │ rezidenţiale şi la consumatorii industriali │
│ │ │4. Promovarea tehnologiilor energetice curate, a măsurilor de protecţie a │
│ │ │ mediului şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră │
│ │ │5. Fundamentarea strategiilor energetice ale localităţilor │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │Mediu │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.1│Modalităţi şi mecanisme │1. Tehnologii cu grad scăzut de poluare, în mod special în transporturi şi │
│ │pentru reducerea poluării │ producerea energiei │
│ │mediului │2. Produse prietenoase mediului (green chemistry) │
│ │ │3. Mecanisme economice şi sociale de prevenire şi combatere a poluării pe │
│ │ │ principalii factori de mediu │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.2│Sisteme de gestionare şi │1. Tehnologii de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile sub formă │
│ │valorificare a deşeurilor; │ de gaze sau lichide combustibile │
│ │analiza ciclului de viaţă al │2. Tehnologii de valorificare a deşeurilor minerale din construcţii şi demolări │
│ │produselor şi ecoeficienţă │3. Tehnologii de dezasamblare a produselor complexe şi revalorificare a │
│ │ │ subansamblelor componentelor │
│ │ │4. Sisteme de selectare şi separare a deşeurilor din mase plastice │
│ │ │5. Tehnologii de neutralizare a deşeurilor periculoase │
│ │ │6. Tehnologii de tratare a levigatelor │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.3│Protecţia şi reconstrucţia │1. Diversitatea biologică, geologică şi ecologică la nivel local, regional şi │
│ │ecologică a zonelor critice şi │ naţional: caracterizare, identificarea factorilor de comandă şi presiune, │
│ │conservarea ariilor protejate │ identificarea funcţiilor componentelor diversităţii biologice, geologice şi │
│ │ │ ecologice, evaluarea socială şi economică │
│ │ │2. Sisteme de monitorizare a dinamicii diversităţii biologice şi ecologice în │
│ │ │ plan structural şi funcţional │
│ │ │3. Ecotehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologică; tehnologii de │
│ │ │ remediere a solurilor contaminate │
│ │ │4. Fundamentarea ştiinţifică, proiectarea şi dezvoltarea reţelei de arii │
│ │ │ protejate "Natura 2000", pe teritoriul României, precum şi a planurilor de │
│ │ │ management adaptiv care garantează conservarea diversităţii biologice şi │
│ │ │ ecologice │
│ │ │5. Crearea bazelor de date şi metadate georeferenţiate, a modelelor matematice │
│ │ │ şi a infrastructurii ciclului decizional, destinată conservării, │
│ │ │ reconstrucţiei şi utilizării durabile a componentelor diversităţii biologice │
│ │ │ şi ecologice │
│ │ │6. Educarea populaţiei asupra scenariilor de risc şi a modurilor de acţiune │
│ │ │7. Sisteme integrate de securitate, fixe şi mobile, pentru obiective de │
│ │ │ importanţă strategică │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.4│Amenajarea teritoriului. │1. Dezvoltare policentrică şi echilibrată │
│ │Infrastructură şi utilităţi │2. Accesibilitate │
│ │ │3. Impactul teritorial al politicilor şi strategiilor │
│ │ │4. Poli de cercetare/dezvoltare, regiuni inovatoare │
│ │ │5. Regiuni urbane funcţionale şi zone metropolitane de creştere economică │
│ │ │6. Hazarduri naturale şi tehnologice; cercetări privind evaluarea riscurilor │
│ │ │ şi studii de impact │
│ │ │7. Guvernanţa în politicile spaţiale şi urbane │
│ │ │8. Scenarii spaţiale │
│ │ │9. Noi instrumente şi tehnici în amenajarea teritoriului │
│ │ │10. Tehnici şi metode pentru creşterea gradului de securitate a frontierelor │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3.5│Construcţii │1. Aplicarea tehnologiilor avansate pentru dezvoltarea oraşelor cu menţinerea şi│
│ │ │ conservarea clădirilor istorice, fără afectarea structurii acestora │
│ │ │2. Reducerea impactului negativ al construcţiilor asupra mediului natural, în │
│ │ │ exploatare şi prin produsele de demolare │
│ │ │3. Sisteme de anvelope inteligente cu proprietăţi predictiv-reactive │
│ │ │4. Industrializarea construcţiilor, inclusiv cele subterane, reducerea │
│ │ │ costurilor şi a timpului de execuţie │
│ │ │5. Sisteme de concepere şi proiectare a clădirilor noi cu consum foarte redus │
│ │ │ de energie │
│ │ │6. Concepte de extindere a duratei de viaţă a structurilor şi de creştere a │
│ │ │ capacităţii de rezistenţă la impactul dezastrelor naturale sau antropice │
│ │ │7. Soluţii tehnice de reducere a riscului - clădiri noi şi consolidare │
│ │ │ postdezastru │
│ │ │8. Metode pentru creşterea rezistenţei clădirilor la modificări climatice │
│ │ │ extreme │
│ │ │9. Metode de stabilizare a solurilor (biotehnologii) │
│ │ │10. Materiale care îmbunătăţesc microclimatul interior şi reduc consumul de │
│ │ │ energie prin utilizarea nanosenzorilor şi a tehnologiei informaţiei │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. │Sănătate │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Dezvoltarea cunoaşterii sistemelor biologice integrative ale fiinţei umane │
│ │ │2. Mecanisme de adaptare ale organismului uman la dinamica factorilor de │
│ │ │ mediu biologic şi psihosocial │
│ │ │3. Metode de investigaţie şi intervenţionale bazate pe medicina moleculară şi │
│ │ │ celulară, genomică şi proteomică │
│ │ │4. Dezvoltarea de terapii moderne orientate spre suportul chimic, genetic şi │
│ │ │ celular şi standardizarea lor conform normelor bioetice │
│ │ │5. Dezvoltarea interfeţei creier-maşină în scopul investigaţiei şi recuperării │
│ │ │ în afecţiunile neurologice │
│ │ │6. Implementarea de noi metode de prevenţie şi intervenţionale, la nivel │
│ │ │ naţional, arondate la spaţiul european de operare │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │1. Evaluarea, exploatarea, protecţia şi ameliorarea resurselor naturale în │
│ │ │ scopul creşterii cantitative şi calitative a producţiei agroalimentare │
│ │ │2. Modernizarea producţiei alimentare şi obţinerea de produse corespunzătoare │
│ │ │ principiilor dezvoltării durabile şi securităţii alimentare │
│ │ │3. Creşterea competitivităţii tehnico-economice a produselor hortiviticole │
│ │ │4. Metode, tehnici şi tehnologii de creştere şi diversificare a producţiei │
│ │ │ animale şi piscicole, asigurarea protecţiei sanitar-veterinare │
│ │ │5. Managementul producţiei agroalimentare: dimensionarea optimă a exploataţiilor│
│ │ │ agricole, sisteme integrate de asigurare a activităţilor agroalimentare │
│ │ │6. Alimente funcţionale pentru menţinerea sănătăţii oamenilor şi prevenirea │
│ │ │ îmbolnăvirilor │
│ │ │7. Produse agroalimentare ecologice │
│ │ │8. Trasabilitatea pe lanţul alimentar │
│ │ │9. Diminuarea reziduurilor şi contaminanţilor din întreg lanţul alimentar │
│ │ │10. Metodologii cu acurateţe înaltă, fezabile, senzitive, rapide, de detectare a│
│ │ │ reziduurilor şi contaminanţilor │
│ │ │11. Noi varietăţi de plante │
│ │ │12. Conservarea potenţialului genetic al resurselor naturale autohtone şi │
│ │ │ biodiversităţii │
│ │ │13. Ameliorarea, protecţia şi conservarea resurselor genetice vegetale şi │
│ │ │ animale │
│ │ │14. Sănătate publică veterinară, diagnosticul, supravegherea şi controlul │
│ │ │ bolilor la animale │
│ │ │15. Ameliorarea potenţialului productiv, protectiv şi social al pădurilor │
│ │ │16. Protecţia şi dezvoltarea resurselor cinegetice şi salmonicole │
│ │ │17. Cercetare interdisciplinară privind corelaţiile sol, plantă, animal, │
│ │ │ aliment şi om │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │Biotehnologii │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6.1│Biotehnologii │1. Conceperea şi dezvoltarea de noi medicamente cu maximă eficienţă şi efecte │
│ │ │ secundare minimale │
│ │ │2. Elaborarea unor protocoale de diagnostic şi tratamente medicale cu impact │
│ │ │ asupra stării de sănătate şi creşterii speranţei de viaţă │
│ │ │3. Crearea unor noi tehnologii pentru producţia de alimente cu siguranţă maximă │
│ │ │ asupra sănătăţii umane │
│ │ │4. Conceperea şi dezvoltarea unor tehnologii avansate în domeniul produselor │
│ │ │ farmaceutice, grupurilor biocatalitice şi de obţinere a unor noi enzime şi │
│ │ │ microorganisme │
│ │ │5. Cercetarea şi dezvoltarea de sisteme bioinformatice pentru modelarea şi │
│ │ │ monitorizarea activităţii celulare, a mecanismelor de procesare a │
│ │ │ informaţiilor la nivel biologic, inclusiv cognitiv │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │Materiale, procese şi produse inovative │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.1│Materiale avansate │1. Materiale avansate pentru generarea, transportul şi utilizarea energiei │
│ │ │2. Materiale avansate pentru dezvoltarea infrastructurii │
│ │ │3. Materiale care protejează mediul înconjurător în procese legate de │
│ │ │ producerea şi utilizarea lor │
│ │ │4. Materiale avansate pentru produse competitive la export │
│ │ │5. Materiale avansate pentru mijloace moderne de transport │
│ │ │6. Materiale şi biomateriale avansate pentru creşterea calităţii vieţii: │
│ │ │ sănătate, sport, educaţie etc. │
│ │ │7. Tehnologii de reciclare a materialelor avansate │
│ │ │8. Materiale avansate destinate sectoarelor-nişă ale economiei │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.2│Tehnologii avansate de │1. Concepere şi proiectare integrată a proceselor şi sistemelor de automatizare │
│ │conducere a proceselor │ (IPCD) │
│ │industriale │2. Modelarea şi identificarea proceselor de mare complexitate │
│ │ │3. Conducerea neliniară robustă a proceselor │
│ │ │4. Tehnici avansate de conducere │
│ │ │5. Sisteme inteligente de conducere │
│ │ │6. Conducerea orientată multi-agent │
│ │ │7. Noi paradigme ale sistemelor de fabricaţie │
│ │ │8. Sisteme integrate hardware şi software de conducere în timp real a proceselor│
│ │ │9. Sisteme avansate de comunicaţie pentru procese industriale │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.3│Tehnologii şi produse │1. Traductoare şi senzori de macro- şi microdimensiuni pe bază de tehnologii │
│ │mecanice de înaltă precizie │ integrate de înaltă precizie │
│ │şi sisteme mecatronice │2. Mecatronică aplicată; produse şi sisteme mecatronice inteligente │
│ │ │3. Tehnici, metrologii şi mijloace de măsurare precisă şi ultraprecisă │
│ │ │4. Sisteme şi echipamente de acţionare automată convenţionale şi │
│ │ │ neconvenţionale, cu deplasări şi poziţionări liniare sau unghiulare precise │
│ │ │ şi ultraprecise │
│ │ │5. Robotică şi microrobotică de înaltă precizie, cu sau fără deplasări autonome │
│ │ │6. Tehnologii de fabricaţie convenţionale şi neconvenţionale de înaltă şi ultra │
│ │ │ precizie │
│ │ │7. Tehnologii de montaj, micromontaj, asamblare rapidă şi demontaj automat de │
│ │ │ înaltă precizie │
│ │ │8. Echipamente de protezare organică şi aparatură medicală de investigare, │
│ │ │ diagnoză şi monitorizare computerizată │
│ │ │9. Echipamente şi aparatură optică şi optoelectronică avansată │
│ │ │10. Echipamente şi aparatură de înaltă precizie pentru testarea şi controlul │
│ │ │ parametrilor de mediu şi al calităţii produselor alimentare primare │
│ │ │11. Sisteme micro-electromecanice (MEMS) │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.4│Tehnologii nucleare │1. Obţinerea şi utilizarea izotopilor stabili şi radioactivi în industrie, │
│ │ │ agricultură şi managementul resurselor │
│ │ │2. Aplicaţii industriale ale tehnologiilor nucleare │
│ │ │3. Aplicaţii în medicină - produse radiofarmaceutice, PET, hadronoterapie │
│ │ │4. Tehnologii energetice avansate, bazate pe fisiune şi fuziune nucleară │
│ │ │5. Siguranţă şi securitate nucleară, radioecologie şi radioprotecţie │
│ │ │6. Obţinerea de noi materiale prin şi pentru tehnologii nucleare, 4R │
│ │ │7. Tehnologii de dezafectare a instalaţiilor nucleare şi gestionarea deşeurilor │
│ │ │ radioactive │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7.5│Produse şi tehnologii │1. Produse şi tehnologii care sporesc eficienţa energetică a mijloacelor de │
│ │inovative destinate │ transport şi reduc efectele poluante │
│ │transporturilor şi producţiei │2. Produse şi tehnologii pentru realizarea de infrastructuri: căi ferate, │
│ │de automobile │ şosele, canale navigabile, terminale etc. fiabile, cu nevoi de mentenanţă │
│ │ │ cât mai redusă şi cu costuri sociale scăzute │
│ │ │3. Creşterea siguranţei şi securităţii transportului │
│ │ │4. Produse şi tehnologii destinate producţiei de automobile │
│ │ │5. Sisteme/tehnologii de transport intermodal pentru limitarea efectelor │
│ │ │ externe ale traficului şi reducerea consumului de resurse │
│ │ │6. Logistici integrate: de aprovizionare, tehnologice, de distribuţie şi │
│ │ │ logistici inverse care reunesc tehnologii de transport, manipulare, │
│ │ │ depozitare/stocare, condiţionare, ambalare, comercializare, fabricaţie, │
│ │ │ reciclare │
│ │ │7. Sisteme de management al calităţii transporturilor, de monitorizare şi de │
│ │ │ dirijare a traficului │
│ │ │8. Soluţii pentru diminuarea congestiei în aglomeraţiile urbane în corelaţie cu │
│ │ │ structurarea spaţiului şi creşterea calităţii vieţii │
│ │ │9. Produse şi tehnologii destinate transporturilor aeriene │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. │Spaţiu şi securitate │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.1│Explorări spaţiale │1. Participare la misiuni spaţiale circumterestre şi în sistemul solar │
│ │ │2. Cercetarea şi obţinerea de modele teoretice, experimentale şi computaţionale │
│ │ │ ale fenomenelor specifice mediului circumterestru, sistemului solar, │
│ │ │ Universului şi a interacţiunilor dintre acestea, pe baza rezultatelor │
│ │ │ experimentale şi observaţionale ale misiunilor spaţiale │
│ │ │3. Experimente în microgravitaţie │
│ │ │4. Cercetarea şi realizarea de instrumente, aparatură ştiinţifică şi sisteme de │
│ │ │ bord pentru platformele spaţiale, experimente de bord şi la sol │
│ │ │5. Microsateliţi pentru explorare şi utilizări operaţionale │
│ │ │6. Sisteme de lansare, operare şi recuperare pentru zbor suborbital │
│ │ │7. Zbor în formaţie şi sisteme în reţea │
│ │ │8. Managementul cunoştinţelor şi al datelor spaţiale │
│ │ │9. Metode şi algoritmi specifici de achiziţie, procesare şi analiză a datelor: │
│ │ │ GRID, data mining, data fusion, detectarea schimbărilor (change detection) │
│ │ │10. Tehnologii de măsură şi procesare a datelor multispectrale şi radar │
│ │ │11. Strategie şi infrastructură spaţială tangibilă şi intangibilă │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.2│Aplicaţii spaţiale │1. Observarea Terrei din sateliţi şi platforme aerospaţiale │
│ │ │2. Sisteme globale de navigaţie şi poziţionare prin satelit. GALILEO │
│ │ │3. Comunicaţii spaţiale şi sisteme de sol aferente │
│ │ │4. Aplicaţii spaţiale integrate pentru telemedicină, agricultură de precizie, │
│ │ │ monitorizarea dezastrelor naturale, sisteme de informaţie globală │
│ │ │5. Tehnici geospaţiale │
│ │ │6. Algoritmi automaţi şi semi-automaţi pentru date spaţiale │
│ │ │7. Sisteme de monitorizare globala. GMES │
│ │ │8. Sisteme şi servicii bazate pe localizare │
│ │ │9. Sisteme şi platforme pentru observare şi monitorizare │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.3│Tehnologii şi infrastructuri │1. Tehnici aeronautice, dinamica zborului, CFD │
│ │aerospaţiale │2. Sisteme de lansare, operare şi recuperare pentru misiuni suborbitale │
│ │ │3. Tehnici pentru lansare şi orbitare │
│ │ │4. Platforme-specializate şi aparate de zbor cu şi fără pilot │
│ │ │5. Cercetarea şi dezvoltarea de senzori, sisteme şi echipamente de bord şi la │
│ │ │ sol, dezvoltarea spin-off a rezultatelor spaţiale │
│ │ │6. Metode şi tehnici avansate de simulare, comandă şi control, de proiectare şi │
│ │ │ fabricaţie a aparatelor de zbor aerian, aerospaţial şi spaţial │
│ │ │7. Sisteme şi metode pentru dinamica zborului aerospaţial, controlul atitudinii │
│ │ │ platformelor. Sisteme de control optimal. Controlul traficului aerospaţial │
│ │ │ şi sisteme de sol. │
│ │ │8. Sisteme de analiză, încercare şi control al calităţii specifice domeniului │
│ │ │ spaţial, aerospaţial şi aeronauticii │
│ │ │9. Tehnologii, sisteme, instrumente şi echipamente aerospaţiale şi spaţiale │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.4│Tehnici pentru securitate │1. Sisteme, tehnici şi echipamente pentru detecţie, localizare, poziţionare, │
│ │ │ comunicaţie, urmărire şi identificare │
│ │ │2. Dezvoltarea tehnologiilor pentru combaterea bioterorismului şi a agresiunilor│
│ │ │ CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) │
│ │ │3. Tehnici de recunoaştere şi supraveghere, inclusiv IMINT │
│ │ │4. Sisteme şi tehnologii pentru protecţia împotriva terorismului de orice natură│
│ │ │5. Utilizarea infrastructurii spaţiale globale: comunicaţii, poziţionare, │
│ │ │ observare, în aplicaţiile pentru securitate şi apărare │
│ │ │6. Tehnici şi tehnologii pentru protecţia frontierelor terestre, marine şi │
│ │ │ aeriene │
│ │ │7. Senzori, sisteme, echipamente şi tehnici pentru detecţia, identificarea şi │
│ │ │ neutralizarea factorilor locali generatori de crize: substanţe periculoase, │
│ │ │ agenţi chimici şi biologici, mine, armament, explozivi, vehicule şi │
│ │ │ dispozitive explozive improvizate; │
│ │ │8. Metode, sisteme şi tehnologii pentru asigurarea securităţii reţelelor de │
│ │ │ management al datelor şi comunicaţiei: sisteme distribuite, GRID, data │
│ │ │ mining, reţele locale, tehnici de autentificare, criptare │
│ │ │9. Tehnici suport pentru acţiuni şi măsuri de combatere a ameninţărilor la │
│ │ │ adresa securităţii, de combatere a crimei organizate şi a traficului ilegal │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8.5│Sisteme şi infrastructura │1. Realizarea de tehnologii, sisteme şi tehnică de apărare şi securitate │
│ │de securitate │ interoperabile, în conformitate cu cerinţele operaţionale ale structurilor │
│ │ │ sistemului naţional de apărare şi siguranţă naţională │
│ │ │2. Sisteme şi echipamente pentru protecţia, îmbunătăţirea securităţii şi │
│ │ │ salvarea persoanei, inclusiv mijloace de diagnostic şi tratament │
│ │ │3. Sisteme pentru asigurarea unui management eficient al situaţiilor de criză │
│ │ │ şi al intervenţiilor în cazul dezastrelor, sisteme de detecţie, prevenire şi │
│ │ │ alertă │
│ │ │4. Protecţia infrastructurilor fizice şi informatice │
│ │ │5. Sisteme, tehnici şi metode pentru restaurare din situaţiile de criza. │
│ │ │ Sisteme integrate de securitate, fixe şi mobile, pentru obiective de │
│ │ │ importanţă strategică: unităţi industriale, aeroporturi, unităţi militare, │
│ │ │ rezervoare şi conducte de petrol etc. │
│ │ │6. Suport pentru realizarea culturii de securitate şi combaterea formelor de │
│ │ │ terorism cultural şi social. │
│ │ │7. Strategii şi politici de securitate la nivel local, european şi global │
├───┼─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. │Cercetare socio-economică şi umanistă │
├───┼─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.1│Noi metode manageriale, de │1. Managementul bazat pe cunoaştere │
│ │marketing şi dezvoltare │2. Parcuri ştiinţifice şi incubatoare de afaceri bazate pe colaborarea dintre │
│ │antreprenorială pentru │ universităţi - mediu de afaceri - autorităţi │
│ │competitivitate organizaţională │3. Mecanisme colaborative specifice reţelelor de firme şi clusterelor │
│ │ │4. Sisteme şi mecanisme organizaţionale managerial-economice axate pe inovare │
│ │ │5. Strategii de stabilire şi valorificare a avantajelor competitive ale firmelor│
│ │ │6. Metode şi instrumente de marketing │
│ │ │7. Leadership-ul şi responsabilitatea socială corporativă în condiţiile │
│ │ │ proceselor de europenizare şi globalizare │
│ │ │8. Politici şi mecanisme specifice IMM-urilor, de aplicare a strategiilor │
│ │ │ inovative │
│ │ │9. Sisteme moderne de finanţare: fonduri cu capital de risc, parteneriate │
│ │ │ public-privat etc., pentru IMM-urile inovative │
│ │ │10. Cultura organizaţională şi managementul inovării în IMM-uri │
│ │ │11. Inovare şi competitivitate prin transferul internaţional de know-how │
│ │ │ managerial │
│ │ │12. Sisteme şi abordări eficace privind trainingul şi consultanţa managerială │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.2│Calitatea educaţiei │1. Asistarea deciziilor pentru politicile de asigurare a calităţii educaţiei │
│ │ │2. Managementul calităţii în educaţie │
│ │ │3. Formarea iniţială şi continuă a resurselor umane din perspectiva calităţii │
│ │ │ educaţiei şi a stimulării potenţialului creativ │
│ │ │4. Educaţia pentru cercetare │
│ │ │5. Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale │
│ │ │6. Dezvoltarea aptitudinilor pentru viaţă în cadrul sistemului educaţional │
│ │ │7. Educaţia privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală │
│ │ │8. Educaţia civică │
│ │ │9. Crearea şi corelarea cadrului naţional al calificărilor cu cel european │
│ │ │10. Evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie continuă │
│ │ │11. Managementul resursei umane în educaţie │
│ │ │12. e-Learning şi calitatea educaţiei │
│ │ │13. Limbaje de modelare educaţională │
│ │ │14. Corelarea sistemului educaţional cu cerinţele pieţei muncii │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.3│Calitatea ocupării │1. Calitatea intrinsecă a locului de muncă în România │
│ │ │2. Calificarea, învăţarea continuă şi dezvoltarea carierei │
│ │ │3. Sănătatea şi siguranţa la locul de muncă │
│ │ │4. Flexibilitatea şi securitatea locurilor de muncă │
│ │ │5. Incluziunea şi accesul pe piaţa muncii │
│ │ │6. Organizarea muncii şi echilibrul muncă-timp liber │
│ │ │7. Dialogul social şi implicarea lucrătorilor │
│ │ │8. Performanţa economică globală şi productivitatea │
│ │ │9. Evaluarea subiectivă - satisfacţia la locul de muncă - a dimensiunilor │
│ │ │ calităţii ocupării, în viziunea lucrătorilor individuali │
│ │ │10. Ocupaţia în mediul rural │
│ │ │11. Ocupaţia în zonele monoindustriale │
│ │ │12. Navetism şi telemuncă în România │
│ │ │13. Circulaţia internaţională a forţei de muncă │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.4│Capitalul uman, cultural │1. Relaţiile dintre formele de capital şi structura socială │
│ │şi social │2. Regulile de conversie între diferite forme de capital │
│ │ │3. Constituirea şi distribuirea oportunităţilor educaţionale, ocupaţionale şi de│
│ │ │ mobilitate în spaţiul social │
│ │ │4. Efectele stratificării sociale asupra şanselor de mobilitate socială ale │
│ │ │ indivizilor şi asupra dezvoltării │
│ │ │5. Efectele stratificării sociale asupra practicilor de consum cultural şi │
│ │ │ asupra participării civice şi politice │
│ │ │6. Generarea, evaluarea, creşterea şi protejarea capitalului intelectual │
│ │ │7. Factorii şi dinamica economiei bazate pe cunoaştere │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.5│Patrimoniul material/ │1. Tehnici de marketing cultural │
│ │nonmaterial, turismul │2. Tehnici de conservare a patrimoniului │
│ │cultural; industriile creative │3. Conservarea şi restaurarea patrimoniului cu asigurarea viabilităţii │
│ │ │ comunitare │
│ │ │4. Dinamica macro şi micro a turismului cultural │
│ │ │5. Dezvoltarea locală şi turismul cultural │
│ │ │6. Practici noi de patrimonializare │
│ │ │7. Producţia culturală şi dinamica socială │
│ │ │8. Industriile creative şi dreptul de proprietate intelectuală │
│ │ │9. Evoluţia limbii române în contextul globalizării; performanţa comunicativă │
│ │ │10. Contribuţii la cercetarea filosofică şi psihologică │
│ │ │11. Evaluarea "perioadelor cheie" din istoria României │
│ │ │12. Evaluarea tendinţelor sistemelor moderne în artă şi audiovizual şi impactul │
│ │ │ lor asupra peisajului cultural românesc │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.6│Inegalităţi socio-umane; │1. Inegalităţile socio-umane în profil regional şi naţional │
│ │disparităţi regionale │2. Emergenţa şi caracteristicile noilor clase sociale în România post-comunistă │
│ │ │3. Caracteristicile socio-economice ale regiunilor României şi ale nivelurilor │
│ │ │ de dezvoltare ale acestora │
│ │ │4. Noile tipuri de disparităţi comunitar-regionale, îndeosebi a celor asociate │
│ │ │ cu locuirea/migraţia temporară în străinătate │
│ │ │5. Opţiunile pentru dezvoltarea policentrică şi politicile derivate care să │
│ │ │ elimine disparităţile regionale │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.7│Tehnologie, organizaţie şi │1. Interacţiunea între tehnologii şi indivizi │
│ │schimbare culturală │2. Raportul între reţele sociale şi reţele virtuale │
│ │ │3. Impactul social al noilor configuraţii tehnologice │
│ │ │4. Importul şi/sau emergenţa unor noi forme şi culturi organizaţionale în │
│ │ │ contextul globalizării │
│ │ │5. Schimbări ale culturii muncii post-privatizare │
│ │ │6. Raportul dintre mediul instituţional şi durabilitatea formelor │
│ │ │ organizaţionale │
│ │ │7. Impactul social al noilor forme şi culturi organizaţionale │
│ │ │8. Efectele instituţionalizării unor modele specifice organizaţionale în plan │
│ │ │ local │
│ │ │9. Efectele decuplării dintre noile forme organizaţionale şi practici │
│ │ │ pre-existente │
│ │ │10. Configurarea unor noi modele organizaţionale pentru eficientizarea │
│ │ │ administraţiei publice locale şi centrale │
│ │ │11. Analiza raportului dintre gradul de raţionalizare administrativă şi │
│ │ │ creşterea economică │
├───┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9.8│Locuirea │1. Elaborarea unei tipologii coerente, definitorii pentru calitatea locuirii │
│ │ │ în România │
│ │ │2. Categorii sociale vulnerabile, arii cu incidenţă mare a │
│ │ │ persoanelor/familiilor cu condiţii precare de locuire │
│ │ │3. Fundamentarea politicilor pentru prevenirea şi atenuare a locuirii în │
│ │ │ condiţii precare, în zone în care siguranţa locuirii este pusă în pericol, │
│ │ │ şi a excluziunii de la locuire │
│ │ │4. Soluţii pentru creşterea gradului de siguranţă, a condiţiilor de igienă şi │
│ │ │ confort ale locuirii şi pentru optimizarea utilizării resurselor prin care │
│ │ │ se asigură calitatea locuirii │
│ │ │5. Sisteme şi structuri de monitorizare, avertizare timpurie în caz de │
│ │ │ contaminare chimică, bacteriologică, radiologică sau nucleară │
│ │ │6. Mijloace şi metode de protecţie împotriva terorismului │
├───┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIREA PROGRAMULUI: 5. INOVARE │
├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv general │Creşterea capacităţii de inovare, dezvoltare tehnologică şi asimilare în │
│ │producţie a rezultatelor cercetării, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii │
│ │economiei naţionale şi a creşterii calităţii vieţii │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective specifice │1. Întărirea capacităţii de inovare a întreprinderilor şi consolidarea │
│ │ contribuţiei lor la crearea de noi produse şi pieţe bazate pe valorificarea │
│ │ rezultatelor cunoaşterii │
│ │2. Stimularea parteneriatului dintre agenţi economici şi entităţi de cercetare │
│ │3. Dezvoltarea capacităţii de transfer tehnologic în universităţi │
│ │4. Stimularea capacităţii de absorbţie a rezultatelor CDI de către IMM-uri │
│ │5. Implementarea agendelor strategice elaborate în cadrul platformelor │
│ │ tehnologice │
│ │6. Crearea şi dezvoltarea de infrastructuri de inovare │
│ │7. Dezvoltarea infrastructurii şi managementului calităţii │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Direcţii de acţiune │1. Crearea de produse şi tehnologii la iniţiativa agenţilor economici │
│ │2. Crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare: │
│ │ a) Parcuri ştiinţifice şi/sau tehnologice │
│ │ b) Centre de transfer tehnologic │
│ │ c) Centre de brokeraj, magazine ale cunoaşterii │
│ │ d) Incubatoare tehnologice │
│ │3. Sprijinirea ofertei de servicii suport pentru inovare │
│ │4. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de atestare a calităţii │
│ │5. Sprijinirea acreditării laboratoarelor de încercări şi analiză │
│ │6. Sprijinirea implementării şi dezvoltării sistemului de management al │
│ │ calităţii │
│ │7. Sprijinirea formării şi dezvoltării de reţele inovative │
│ │8. Sprijinirea activităţii platformelor tehnologice │
│ │9. Organizarea de concursuri cu premii pe domenii cu potenţial inovativ pe plan │
│ │ naţional │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Participanţi │1. Agenţi economici în parteneriat cu entităţi de CDI/entităţi de transfer │
│ │ tehnologic │
│ │2. Unităţi de administraţie publică locală în parteneriat cu entităţi de │
│ │ CDI/unităţi de transfer tehnologic │
│ │3. Agenţi economici/unităţi de administraţie publică locală/entităţi de │
│ │ transfer tehnologic/entităţi CDI │
│ │4. Entităţi de CDI în parteneriat cu agenţi economici/unităţi de administraţie │
│ │ publică centrală sau locală/unităţi de transfer tehnologic │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Indicatori de rezultat │ Denumirea indicatorilor │U.M./an │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │1. Număr de proiecte CDI finanţate │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │2. Rata de succes a solicitărilor de proiecte CDI │ % │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │3. Ponderea contribuţiei financiare private pe proiecte CDI, din care │ │
│ │ contribuţie financiară directă │ % │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │4. Număr de produse transferabile obţinute │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │5. Număr de cereri de brevete depuse în urma proiectelor, din care │ │
│ │ a) naţionale │ │
│ │ b) EPO (UE) │ │
│ │ c) USPTO (SUA) │ │
│ │ d) Triadice (UE, SUA, Japonia) │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │6. Număr de brevete acordate în urma proiectelor, din care │ │
│ │ a) naţionale │ │
│ │ b) EPO (UE) │ │
│ │ c) USPTO (SUA) │ │
│ │ d) Triadice (UE, SUA, Japonia) │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │7. Număr de IMM participante în proiecte │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │8. Număr de proiecte de parcuri ştiinţifice │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │9. Valoarea tranzacţiilor efectuate în centrele de transfer tehnologic │Mii lei │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │10. Număr de centre de brokeraj susţinute │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │11. Număr de incubatoare tehnologice sprijinite │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │12. Număr de reţele inovative sprijinite │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │13. Număr de platforme tehnologice sprijinite │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │14. Valoarea investiţiei în infrastructura de certificare a calităţii │Mii lei │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │15. Număr laboratoare de certificare a calităţii acreditate │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │16. Număr unităţi CDI care au implementat sisteme de management al │ │
│ │ calităţii │ Nr. │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │17. Valoarea proiectelor CDI desfăşurate în cadrul concursurilor │ │
│ │ naţionale de inovare │Mii lei │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │18. Valoarea premiilor oferite în cadrul concursurilor naţionale de │ │
│ │ inovare │Mii lei │
├─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┤
│DENUMIREA PROGRAMULUI: 6. Susţinerea performanţei instituţionale │
├─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv │Susţinerea performanţei instituţionale prin asigurarea continuităţii şi │
│ │stabilităţii activităţii entităţilor de CDI, în scopul implementării │
│ │strategiilor proprii de dezvoltare, elaborate în acord cu Strategia Naţională │
│ │de CDI │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiective derivate │1. Susţinerea dezvoltării instituţionale în vederea obţinerii excelenţei │
│ │2. Susţinerea competitivităţii internaţionale a sistemului CDI românesc │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Acţiuni │Asigurarea unei finanţări multianuale, prin competiţie, pentru activităţi fără │
│ │caracter economic, care să permită unităţii de CDI derularea planului de │
│ │dezvoltare pe durată medie şi atingerea unui nivel de performanţă care să │
│ │contribuie la atragerea unor surse suplimentare de finanţare. │
├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Entităţi eligibile │1. Institute naţionale de cercetare-dezvoltare │
│ │2. Instituţii de învăţământ superior │
│ │3. Alte entităţi de cercetare non-profit │
├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┤
│Indicatori de rezultat │ Denumirea indicatorilor │U.M./an │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │1. Ponderea investiţiilor în totalul finanţării obţinute prin program │ % │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │2. Ponderea finanţării din program în totalul bugetului instituţiilor │ │
│ │ finanţate │ % │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │3. Ponderea finanţării din proiecte internaţionale în totalul │ │
│ │ bugetului instituţiilor finanţate │ % │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │4. Ponderea finanţării din proiecte cu agenţi economici privaţi în │ │
│ │ totalul bugetului instituţiilor finanţate │ % │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │5. Ponderea publicaţiilor ISI obţinute de către entităţile finanţate │ │
│ │ în totalul publicaţiilor ISI pe plan naţional │ % │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │6. Ponderea publicaţiilor indexate în alte baze de date internaţionale │ │
│ │ recunoscute, obţinute de către entităţile finanţate, în totalul │ │
│ │ publicaţiilor pe plan naţional │ % │
│ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │7. Ponderea cererilor de brevete obţinute de către entităţile │ │
│ │ finanţate în total pe plan naţional, din care: │ │
│ │ a) naţionale │ │
│ │ b) EPO (UE) │ │
│ │ c) USPTO (SUA) │ │
│ │ d) Triadice (UE, SUA, Japonia) │ % │
└─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘
   3. Implementare
    Implementarea acţiunilor prevăzute în Plan se va realiza prin intermediul unui set de instrumente, fiecare grupând activităţi specifice.
    Tipurile de instrumente utilizate pentru implementarea PN II sunt:
   I.1 . Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare, cu următoarele categorii:
   I.1 .1. Proiecte de cercetare exploratorie
   I.1 .2. Proiecte complexe
   I.1 .3. Proiecte pentru dezvoltarea carierei în cercetare
   I.1 .4. Proiecte CDI orientate
   I.2 . Proiecte de mobilităţi
   I.3 . Proiecte de investiţii
   I.4 . Proiecte suport
   I.5 . Proiecte pentru finanţarea participării în proiecte internaţionale
   I.6 . Proiecte pentru susţinerea performanţei instituţionale
    În plus, diverse direcţii de acţiune din Plan pot fi implementate folosind instrumente tip premii, burse sau vouchere.
    Descrierea şi detalierea fiecărui tip de instrument se va face prin Pachetul de informaţii care se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.
   3.1. Modelul investiţional
    Modelul investiţional reprezintă ansamblul procedurilor prin care se stabileşte nivelul iniţial al bugetelor pe programe ale PN II şi se ajustează pe parcursul derulării planului.
    Derularea programului investiţional constă în parcurgerea următoarelor etape:
    Etapa 1: Decizia A.N.C.S. privind repartizarea bugetului între:
   - Planul Naţional II (minimum 80%);
   - alte capitole de cheltuieli ale bugetului A.N.C.S. (maximum 20%).
    Etapa 2: Decizia A.N.C.S. privind repartizarea bugetului Planului naţional II între:
   - programele 1-5 (85-90%) şi
   - programul 6 (10-15%).
    Etapa 3: Dimensionarea iniţială, în primul an, a bugetelor alocate fiecăruia dintre programele 1-5, conform prevederilor din anexa nr. 2.
    Etapa 4: Evaluarea programelor 1-5 ale PNCDI
    Evaluarea se face la fiecare doi ani pe baza a două grupe de indicatori:
   - indicatori ţintă de evaluare a sistemului de CDI (tabelul 2);
   - indicatori de impact al sistemului de CDI (tabelul 3).
    Etapa 5: Ajustarea alocaţiilor iniţiale pentru programele 1-5
    Ajustarea se va efectua la fiecare doi ani în funcţie de:
   a. performanţele efective ale sistemului de CDI;
   b. priorităţile economico-sociale ale României;
   c. tendinţele cercetării ştiinţifice pe plan mondial.
    Performanţele sistemului de CDI se măsoară prin contribuţia programelor la realizarea valorilor ţintă stabilite de A.N.C.S. pentru indicatorii prezentaţi în tabelele 2 şi 3.

    Tabel 2. Indicatori de evaluare a sistemului de CDI şi valorile ţintă la orizontul anului 2013
   
┌────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬───────────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ Perioada │ Valori │ Ţinte │
│crt.│ Denumirea indicatorilor │ U.M. │ de │ de │ 2013 │
│ │ │ │ referinţă │referinţă│ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │Lucrări ştiinţifice publicate anual în │ │ │ │ │
│ │reviste indexate în sistemul ISI-WoS │ nr. │media 1995-2005│ 1995 │ +100%*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 2. │Citări în reviste indexate în sistemul │ │ │ │ │
│ │ISI-WoS │ nr. │media 1995-2005│ 6898 │ +120%*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 3. │Reviste româneşti indexate ISI │ nr. │ 2006 │ 7 │15 reviste│
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 4. │Brevete naţionale │nr./1 mil.│media 1996-2003│ 58 │ +200%*) │
│ │ │ loc. │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 5. │Brevete internaţionale depuse │ │ │ │ │
│ │(UE, SUA, Japonia) │ nr. │media 2000-2004│ 17,4 │ +600%*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 6. │Numărul de produse transferabile │ nr. │ - │ - │ 100*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 7. │Participări în proiecte internaţionale │ % │ │ │ │
│ │ │din buget │ 2005 │ 4% │ 6%*) │
│ │ │public CD │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 8. │Valoarea contribuţiei sectorului privat│ │ │ │ │
│ │în cadrul PN II │% din PIB │ - │ - │ 0,75% │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│ 9. │Numărul de doctori în sistemul CD │ Nr. │ 2004 │ 8954 │ +100% │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│10. │Mobilităţi internaţionale │ Om-lună │ - │ │ 5.000*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│11. │Mobilităţi naţionale (intra şi │ │ │ │ │
│ │inter-sectoriale) │ Om-lună │ - │ - │ 1.000*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│12. │Investiţii în infrastructura CDI │ % în │ │ │ │
│ │ │ GERD │media 1998-2003│ 10% │ 25%*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│13. │Numărul de IMM-uri care au accesat │ │ │ │ │
│ │cu succes fonduri prin PNCDI │ nr. │medie 1999-2006│ **) │ +150%*) │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│14. │Numărul de parcuri ştiinţifice │ nr. │ 2006 │ 4 │ 8 │
├────┼───────────────────────────────────────┼──────────┼───────────────┼─────────┼──────────┤
│15. │Valoarea transferurilor tehnologice în │ │ │ │ │
│ │centrele de TT autorizate │ Mii RON │ 2006 │ **) │ +100%*) │
└────┴───────────────────────────────────────┴──────────┴───────────────┴─────────┴──────────┘
   *) Media 2007-2013.
   **) Valoarea va fi disponibilă în 2007. Creşterea propusă este corelată cu creşterea bugetului public.

    Tabel 3. Indicatori de impact pentru sistemul CDI
   
┌────┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ Perioada │ Valori │ Ţinte │
│crt.│ Indicatori │ U.M. │ de │ de │ 2013 │
│ │ │ │ referinţă │referinţă│ │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ 1. │Universităţi româneşti în clasamentul │ │ │ │ │
│ │Shanghai (Top 500) │ nr. │ 2006 │ 0 │ 2 │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ 2. │Ponderea întreprinderilor cu activitate │ │ │ │ │
│ │de inovare (conform Community │ │ │ │ │
│ │Innovation Survey) │ % │ 2002-2004 │ 19% │ +100% │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ 3. │Angajaţi în domenii high-tech din │% din totalul│ │ │ │
│ │totalul industriei prelucrătoare │ ocupării │ 2004 │ 0,4% │ +100% │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ 4. │Angajaţi în servicii intensive în │% din totalul│ │ │ │
│ │cunoaştere high-tech în total ocupare │ ocupării │ │ │ │
│ │din servicii │ │ 2004 │ 1,5% │ +75% │
├────┼────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│ 5. │Exporturi de produse high-tech │ % în total │ │ │ │
│ │ │ exporturi │ 2004 │ 3,8% │ +50% │
└────┴────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴─────────┴──────────┘
    Priorităţile economico-sociale ale României sunt avute în vedere la stabilirea importanţei relative a celor trei obiective strategice ale sistemului de CDI: crearea de cunoaştere, competitivitatea economică şi calitatea socială.
    Tendinţele cercetării ştiinţifice pe plan mondial sunt luate în considerare prin indicatorii de rezultate ai fiecărui program în parte.
    Aplicarea modelului se va realiza în baza metodologiei specifice, aprobate prin decizie a preşedintelui A.N.C.S.
   3.2. Monitorizarea PN II
    Monitorizarea implementării PN II este concepută ca un proces în care se urmăreşte gradul de atingere a obiectivelor strategice prin contribuţia programelor.
    Corespunzător, tipurile de indicatori de monitorizare sunt:
   - Indicatori de evaluare şi de impact pentru sistemul CDI. Numărul acestor indicatori este relativ redus, oferind o imagine sintetică a rezultatelor şi sustenabilităţii (resurse umane şi capacităţi) sistemului CDI.
   - Indicatori de rezultat pe programe. Toţi aceştia reflectă rezultatele directe ale investiţiei în CDI prin diferitele instrumente.
    Construcţia acestor indicatori va avea la bază un sistem electronic integrat şi transparent de culegere a informaţiilor, care va evita dubla înregistrare a rezultatelor şi va avea clar delimitate responsabilităţile diferiţilor actori privind veridicitatea datelor.
   3.3. Cadrul instituţional
    În acord cu principiile Strategiei Naţionale pentru CDI, în vederea operaţionalizării activităţilor de monitorizare şi evaluare a implementării acţiunilor prevăzute, se vor constitui următoarele instituţii şi organisme:
   - Consiliul Cercetării Ştiinţifice din România;
   - Consiliul pentru Dezvoltare Tehnologică din România;
   - Consiliul pentru Inovare din România.
    Până la efectuarea modificărilor legislative necesare, atribuţiile Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, ale Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Tehnologică şi ale Consiliului Naţional pentru Inovare vor fi îndeplinite în mod tranzitoriu de organismele existente, înfiinţate conform legislaţiei în vigoare, respectiv CNCSIS*), CCCDI**) şi Consiliul Ştiinţific al AMCSIT***). Componenţa şi funcţionalitatea acestor instituţii şi organisme se vor stabili în funcţie de necesităţile concrete ale sistemului de cercetare, dezvoltare şi inovare din România, în acord cu practica internaţională.
    ___________
   *) Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior.
   **) Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare.
   ***) Consiliul Ştiinţific al Agenţiei Manageriale pentru Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic.

   ANEXA Nr. 2

    FINANŢAREA PN II DE LA BUGETUL DE STAT

    Total Plan naţional II - 15.000 milioane lei de la bugetul de stat, din care:
   
I. Resurse umane - 1.350 milioane lei;
II. Capacităţi - 2.025 milioane lei;
III. Idei - 2.700 milioane lei;
IV. Parteneriate în domeniile prioritare - 5.400 milioane lei, din care:
1. Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 10%
2. Energie 10%
3. Mediu 14%
4. Sănătate 14%
5. Agricultură, siguranţă şi securitate alimentară 12%
6. Biotehnologii 7%
7. Materiale, procese şi produse inovative 15%
8. Spaţiu şi securitate 8%
9. Cercetare socioeconomică şi umanistă 10%
V. Inovare - 2.025 milioane lei;
VI. Susţinerea performanţei instituţionale - 1.500 milioane lei.
    Corectarea bugetului Planului naţional II pe programe şi pe instrumente se va face conform modelului investiţional prevăzut la pct. 3.1 din anexa nr. 1 la hotărâre.

   ANEXA Nr. 3

    PLAFOANELE
pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la
contractele de finanţare încheiate începând cu luna mai 2007
din fonduri bugetare alocate Planului naţional II
   
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Nivelul Limita
crt. Categoria de activităţi studiilor Funcţia/gradul profesional maximă în
euro/om/lună
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Activităţi ce presupun nivel înalt superioare CS I, CS II, IDT I, IDT II, 4.300
al creativităţii şi/sau experienţă profesor universitar, conferenţiar
şi abilitate de conducere universitar, director program/
proiect
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Activităţi ce presupun cunoaşterea superioare CS III, IDT III, CS, IDT, lector 2.900
aprofundată a metodelor de universitar, asistent universitar,
analiză şi sinteză, precum şi şef program/proiect, responsabil
abilităţi de utilizare a acestora proiect
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Activităţi ce presupun cunoaşterea superioare Asistent de cercetare, doctorand, 1.900
metodelor de analiză şi sinteză masterand
şi a metodologiilor cercetării,
precum şi abilităţi de utilizare
a acestora
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Activităţi-suport superioare TI, TII, TIII, TS, altele 1.000
şi/sau
medii
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    NOTĂ: Limita maximă cuprinde toate taxele şi impozitele datorate de angajat şi se aplică tuturor veniturilor realizate de către o persoană pentru participarea la unul sau mai multe proiecte în cadrul Planului naţional II.