Metodologia de selecţie a decanilor facultăţilor Universităţii din Bucureşti

În conformitate cu prevederile art. 211(4) din Legea 1/2011 şi cu art.121 din Carta Universităţii din Bucureşti aprobată în şedinţa Senatului din 27 iulie 2011 şi avizată de MECTS cu adresa 50084 BIS/20.10.2011, decanii sunt selectaţi prin concurs public organizat de Rectorul Universităţii din Bucureşti, Prof. dr. Mircea Dumitru, ales de comunitatea academică în 14 decembrie 2011 și numit prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6685 din 20.12.2011, şi validat de Senat.

Candidaturile pentru postul de decan se depun în intervalul cuprins între a-15-a şi a-5-a zi dinaintea datei stabilite pentru şedinţa de avizare în cadrul Consiliului.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de decan pot participa persoane din cadrul facultăţii sau din oricare facultate de profil din ţară ori din străinătate.

Dosarul de candidatură, în 2 exemplare, va fi depus la Direcţia Generală Secretariat (1 exemplar) şi la secretariatul facultăţii respective  (1 exemplar).

Dosarul va cuprinde următoarele:

- Cerere de depunere a candidaturii Fisier de tip .pdf ! Cerere tip 

- C.V.

- Listă de lucrări

- Plan strategic pentru perioada 2012-2016 care să facă referire la :

 a) resursa de muncă a departamentelor

 b) resursele financiare şi modalitatea de echilibrare a bugetului facultăţii

 c) managementul calității

 d) internaţionalizarea programelor

 e) investiţiile pentru perioada mandatului

 - Angajament privind efectuarea a cel puţin 15 ore de activitate  managerială, pe saptămână, în facultate

 - Aviz de legalitate de la Direcţia Juridică

Consiliul facultăţii avizează candidaţii la funcţia de decan, în urma analizării dosarului şi a audierii în plenul şedinţei de Consiliu. Consiliul are obligaţia de a aviza cel puţin doi  candidaţi, cu jumătate plus unu voturi din totalul membrilor consiliului. Votul este direct și secret iar propunerile se votează individual și nu există interdicția de a vota favorabil pentru mai multe candidaturi.

Propunerile Consiliului facultăţii sunt înaintate Rectorului Universiităţii, în ordinea numărului de voturi, împreună cu procesul verbal al şedinţei de avizare.

Senatul verifică legalitatea avizării candidaturilor de către consilii şi validează sau, după caz, invalidează avizul. Votul este direct și secret iar propunerile se votează individual și nu există interdicția de a vota favorabil pentru mai multe candidaturi.

Se consideră validați de către Senat, candidații care obțin jumătate plus unu voturi din totalul membrilor Senatului.

În cazul în care, în urma analizării de către Senat a propunerilor consiliilor,  nu sunt validați cel puțin doi candidaţi se va relua procesul de depunere a candidaturilor şi cel de avizare.

Candidaţii validaţi de Senat vor fi audiaţi de următoarea comisie:

  1. Prof. dr. Mircea Dumitru – Preşedinte al Comisiei
  2. Prof. dr. Emil Barna
  3. Prof. dr. Gh. Vlad Nistor
  4. Prof. dr. Romiță Iucu
  5. Prof. dr. Magdalena Platis
  6. Prof. dr. Liviu Papadima
  7. Prof. dr. Maria Voinea

Decanii sunt selectaţi de Comisie, validați de Senat și sunt numiţi prin decizia Rectorului. Ei îşi desemnează prodecanii în baza angajamentului candidaţilor privind efectuarea a cel puţin 15 ore de activitata managerială pe saptămână, în facultate.

Atribuţiile prodecanilor sunt stabilite de decan şi cuprind următoarele domenii: activitate didactică; resursa umană şi ştatele de funcţii; activitatea ştiinţifică şi raportările anuale; relaţiile cu studenţii; cămine, cantine; asigurarea calităţii; relaţiile internaţionale.

 

Bibilografie:

  1. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale;
  2. Carta Universității din București aprobată în şedinţa Senatului din 27 iulie 2011 şi avizată de MECTS cu adresa 50084 BIS/20.10.2011.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 20 Ianuarie 2012.