UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
                                                                                                                                                               SE APROBA,
                                                                                                                                   ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
                                                      BUGETUL PROVIZORIU DE VENITURI SI CHELTUIELI
                                                                                                PE ANUL 2007
RON
    pag. 1
Nr. Crt Nr. Rand Denumirea indicatorilor Prevederi Anuale Prevederi trim I Prevederi trim II Prevederi trim III Prevederi trim IV
1 1 Venituri – total (1+2+3+4+5+6+7) 172.163.786 39.753.249 45.029.289 48.403.488 38.977.760
din care:          
1 2 Sold din anul precedent 11.285.891 51.520 2.821.473 1.756.984 6.655.914
2 3 Venituri proprii, din care 99.573.858 29.054.008 28.872.627 23.855.113 17.792.110
  3,1 Sume primite de la MEC drept finantare de baza 64.573.858 18.301.508 18.120.127 17.062.613 11.089.610
  3,2 Venituri Proprii din taxe si activ. Desf. de Inst. de Inv. Sup. 31.820.000 9.957.500 9.957.500 5.952.500 5.952.500
  3,3 Venituri din sponsorizari 420.000 105.000 105.000 150.000 60.000
  3,4 Alte venituri proprii potrivit Legii 2.760.000 690.000 690.000 690.000 690.000
3 4 Venituri din act. de cercetare          
    stiintifica, proiectare consultanta si expertiza 17.566.727 4.391.682 4.391.682 4.391.681 4.391.682
4 5 Alocatii de la bugetul de stat cu destinatie speciala          
    Din care pentru: 36.732.329 4.558.356 7.245.824 16.602.027 8.326.122
  5,1 A. Reparatii Capitale 0 0 0 0 0
  5,2 B. Subventii pt. Camine si Cantine Studentesti 3.271.277 817.819 817.819 817.819 817.820
  5,3 C. Dotari si alte investitii 0 0 0 0 0
  5,4 D.Burse 10.551.883 2.951.190 3.313.659 1.262.362 3.024.672
  5,5 E. Alte forme de protectie sociala a studentilor 1.081.169 324.347 324.346 324.346 108.130
      pag. 2
Nr. Crt Nr. Rand Denumirea indicatorilor Prevederi Anuale Prevederi trim I Prevederi trim II Prevederi trim III Prevederi trim IV
  5,6 F. Sume alocate pentru realizarea unor obiect. de investitii  21.828.000 465.000 2.790.000 14.197.500 4.375.500
  5,7 G. Finantare de proiecte cofinantate de alocatii de la bugetul de stat si surse externe 0 0 0 0 0
5 6 Venituri din microproductie din activ. Statiunilor didactice experimentale, a gradinilor botanice, a centrelor de specializare si perfectionare si a editurilor 2.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000
6 7 Venituri proprii ale caminelor si cantinelor 5.004.982 1.197.683 1.197.683 1.297.683 1.311.932
    - hrana 1.214.248 250.000 250.000 350.000 364.248
    - regie camin 3.790.734 947.683 947.683 947.683 947.684
7 8 Sume in lei provenite din finantarea externa, pentru realizarea unor proiecte cofinantate de bugetul de stat si din credite externe acordate de MEC 0 0 0 0 0
11 9 Cheltuieli – Total – (1+2+3+4+5+6) din care 172.163.786 39.753.249 45.029.289 48.403.488 38.977.760
0 10 Cheltuieli din sponsorizare 420.000 105.000 105.000 150.000 60.000
1 10 Cheltuieli pentru activitatea de baza 105.194.980 28.259.008 30.357.383 23.188.056 23.390.533
2 11 Cheltuieli pt. activ. de cercet. Stiintifica          
    proiectare, consultanta si expertiza 20.867.860 5.216.965 5.216.965 5.216.965 5.216.965
3 12 Chelt. din aloc. de la bug. de stat cu dest. spec. 36.732.329 3.936.276 7.178.941 17.611.313 8.005.799
dest. spec. din care:          
  12 Cheltuieli pentru reparatii capitale 0 0 0 0 0
pag. 3
Nr. crt Nr. rand Denumirea indicatorilor Prevederi Anuale Prevederi trim I Prevederi trim II Prevederi trim III Prevederi trim IV
  12 Subventii pentru camine si cantine 3.271.277 817.819 817.819 817.819 817.820
  12 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 0 0 0 0 0
  12 Cheltuieli pentru burse 10.551.883 2.395.994 3.313.659 2.395.994 2.446.236
  13 Cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala 1.081.169 257.463 257.463 200.000 366.243
  13 Cheltuieli pentru realizarea unor obiective de investitii  21.828.000 465.000 2.790.000 14.197.500 4.375.500
  13 Cheltuieli pentru proiecte cofinantate din alocatii de la bugetul de stat si surse externe 0 0 0 0 0
4 13 Cheltuieli pentru microproductie, activitatea statiunilor didactice, experimentale a gradinilor botanice a centrelor de specializare si perfectionare a editurilor 2.261.893 565.000 500.000 565.473 631.420
5 14 Cheltuieli pentru camine si cantine sudentesti 6.686.724 1.671.000 1.671.000 1.671.681 1.673.043
6 15 Cheltuieli din sume alocate de catre MEC provenite din surse externe rambursabile 0 0 0 0 0
                     RECTOR, CONTABIL SEF,
      Prof. Dr. Ioan PÂNZARU                                       Ec. Florentina PARASCHIV