UNIVERSITATEA BUCURESTI
MIHAIL KOGALNICEANU NR.36-46 SECTOR 5 BUCURESTI
BILANT
incheiat la  30.06.2006
- RON -
DENUMIREA INDICATORILOR RAND 01.01.2006 30.06.2006
A. ACTIVE        
I. ACTIVE NECURENTE        
1. Active fixe necorporale        
(ct.203+205+206+208+233+234-280-290-293*) 01  201.930 167.392
2. Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,        
corporale (infrastructura, uzine,echipamente)        
plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active        
(ct.213+214+231+232-281-291-293*) 02  8.550.104 11.126.748
3. Terenuri si cladiri        
(ct.211+212+231+232-281-291-293*) 03  91.096.883 86.482.569
4. Alte active nefinanciare        
(ct.215) 04     
5. Active financiare necurente(investitii pe termen lung)-        
peste 1 an (ct.260+265+267-296) 05  13.882
6. Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa        
o perioada mai mare de 1 an        
(ct.4112+4612-4912-4962) 06  14.136 14.136
TOTAL ACTIVE NECURENTE 07  99.863.053 97.804.727
ACTIVE CURENTE        
1. Stocuri ( ct. 301+302+303+304+305+307+309+331+        
359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-        
332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+        
394-395-396-397-398) 08  10.546.629 6.920.422
2. Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o        
perioada mai mica de 1 an , din care: 09  212.260 442.556
Creante din operatiuni comerciale si avansuri        
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473*+        
481+482+483-4911-4961+5187) 10  185.823 415.936
Creante bugetare        
(ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+463+464+        
465+4664+4665+4681+4682+4684+4687+469-497) 11  26.437 26.620
Creante din operatiuni cu Comunitatea Europeana        
(ct.4501+4511+4531+4541+4551+456+457+458) 12     
3. Investitii financiare pe termen scurt        
(ct.505-595) 13     
4. Conturi la trezorerie si banci(rd.15+17) din care: 14  51.293.566 52.150.967
526+527+528+5291+5292+5299+531+532+542+550+551+        
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de        
trezorerie ( ct.510++5125+5126+5131+5141+5161+5171+        
552+553+554+555+556+557+558+5601+5602+561+562+        
520+5211+5212+5221+5222+523+524+5251+5252+5253+        
5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) 15  44.242.967 45.184.296
din care :depozite 16  1.093.086 20.632.625
Conturi la banci comerciale        
(ct.5112+5121+5124+5125+5126+5131+5132+5141+        
5142+5151+5152+5153+5161+5162+5172+5411+5412+        
550+558+560) 17  7.050.599 6.966.671
din care: depozite 18     
5. Cheltuieli in avans (ct.471) 19     
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.08+09+13+14+19) 20  62.052.455 59.513.945
TOTAL ACTIVE (RD.07+20) 21  161.915.508 157.318.672
B. DATORII 22     
DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o        
perioada mai mare de 1 an 23     
1. Sume necurente de plata        
(ct. 4042+269+4622+509) 24  309.952 295.849
2. Impumuturi pe termen lung ( ct.1612 +1622+        
+1632+1642+1652+166+1672+168-169) 25     
3. Provizioane (ct. 151) 26     
TOTAL DATORII NECURENTE 27  309.952 295.849
1. DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o        
perioada de pana la 1 an, din care: 28  6.021.202 3.601.717
Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+        
405+408+419+4621+473+481+482+483+269) 29  6.015.550 2.823.178
Datorii catre bugete (ct.438+440+441+4423+4428+        
444+446+4481+4671+4672+4673+4674+4675) 30  5.652 778.539
Datorii catre Comunitatea Europeana        
(ct.4502+4512+452+4532+4542+4552) 31     
2. Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite        
intr-o perioada de pana la 1 an (ct.5186+5191+5192+        
5194+5195+5196+5197+5198) 32     
platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+        
3. Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie trebuie        
1641+1651+1671+168-169) 33     
4. Salariile angajatilor si contributiile aferente        
(ct.421+423+426+427+4281+431+437+438) 34  1.745.931 8.477.603
(pensii, indemnizatii de somaj, burse)        
5. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane        
(ct. 422+424+429 ) 35  220
6. Venituri in avans (ct.472) 36    203.299
7. Provizioane (ct.151) 37     
TOTAL DATORII CURENTE        
(rd. 28+32+33+34+35+36+37) 38  7.767.133 12.282.839
TOTAL DATORII (rd.27+38) 39  8.077.085 12.578.688
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII        
= CAPITALURI PROPRII (rd. 21- 39 = rd.41) 40  153.838.423 144.739.984
C. CAPITALURI PROPRII        
1. Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+        
106+131+132+133+134+135+136+137+139) 42  99.853.949 99.853.949
2. Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor) 43  53.984.474 54.171.800
3. Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor) 44     
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului        
(ct. 121 - sold creditor) 45     
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului        
(ct. 121 - sold debitor) 46    9.285.765
TOTAL CAPITALURI PROPRII        
(rd.42+43-44+45-46) 47  153.838.423 144.739.984
RECTOR CONTABIL SEF
Prof.Dr.Ioan PANZARU Ec.Florentina PARASCHIV