PROGRAM de LUCRU:


   LUNI - JOI: 10.00 - 14.00    


      MEMBRII BIROULUI:

 

       MIHAELA SEREDIUC         

       CRISTINA VOINEA

       OANA HATMANU

       MONICA PAVEL

       

        

 

 

B I R O U L   P E R F E C Ţ I O N A R E

B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Sector 5, Cod poștal 050107
Locație: Facultatea de Drept, Etaj 2, Camera 309
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
NOU! E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

 

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

 

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar (pentru ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR vă rugăm să vă adresați DPIPP; datele de contact le regăsiți mai jos);

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

În perioada, 01-22 august 2014,

Biroul Perfecționare va fi INCHIS pentru efectuarea concediului de odihnă.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             În această perioadă lucrările metodico-științifice în vederea acordării  

gradului didactic I, seria 2013-2015, se vor depune la Biroul Registratură (subsol,cam. 21), urmând a fi înregistrate la Biroul Perfecționare începând cu data de 25 august 2014.

Depunerea lucrărilor se face respectând condițiile prevăzute în O.M. nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare, și anume:

Lucrarea - trebuie să aibă avizul scris și semnătura coordonatorului științific pe prima pagina a acesteia;

            - se depune în formă scrisă legată tip carte (coperți rigide sau spirală) și pe suport electronic – CD format pdf;

            - ultima pagină a lucrării cuprinde declarația de autenticitate pe propria răspundere a candidatului datată și semnată de acesta din care să rezulte:

a) lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;

b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;

c) nu au fost preluate texte date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fară a fi citate şi fară a fi precizată sursa preluării inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;

d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.

Nu există formular tip pentru declarația de autenticitate.

Lucrările depunse care NU îndeplinesc condițiile menționate mai sus nu vor fi înregistrate și vor fi returnate candidaților.

Biroul Registratură NU răspunde de corectitudinea depunerii lucrărilor!!!

Pentru depunerea lucrărilor metodico-științifice nu se percepe taxă.

Pentru alte informații privind depunerea lucrărilor de grad didactic I, vă rugăm consultați rubrica de mai jos gradul didactic I, seria 2013-2015-depunerea lucrărilor.

 Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2013-2015 - depunerea lucrarilor   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Examenul de obținere a gradului didactic II, sesiunea august 2014, pentru PROFESORI se desfășoară, după cum urmează:

 27 august 2014 - test la metodica predării specialității;

29 august 2014 -  probă orală la pedagogie.

Pentru a vedea sediile unde se desfășoară examenul de grad didactic II, sesiunea 2014, precum și alte informații referitoare la acest examen, vă rugăm consultați rubrica de mai jos gradul didactic II, sesiunea august 2014.

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic II, sesiunea august 2014 

 

    Informațiile de mai sus NU SUNT VALABILE pentru specializările EDUCATOR, INVĂȚĂTOR, INSTITUTOR, PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR.

      Pentru aceste specializări, vă rugăm să vă adresați Departamentului pentru Învățământ Primar și Preșcolar (021 318 15 50, Complex LEU, Bdul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5).


     Specialitățile pentru care Centrul nostru de perfecționare are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt: 

Informatică

Matematică

Fizică

Chimie

Biochimie tehnologică

Biologie

Biochimie

Ecologie

Geografie

Geologie

Istorie

Filosofie

Sociologie

Psihosociologie

Drept

Științe politice

Adm. Publică

Psihologie

Pedagogie

Psihopedag. specială

Teologie ortodoxă

Teologie romano/ greco-catolică

Lb și lit. Română

Lb. și lit. Franceză

Lb. și lit. Latină

Lb. și lit. Italiană

Lb. și lit. Spaniolă

Lb. și lit. Engleză

Lb. și lit. Germană

Lb. și lit. Maghiară 

Lb. și lit. Rromani

Lb. și lit. Bulgară

Lb. și lit. Slovacă

Lb. și lit. Sârbă

Lb. și lit. Crotă

Lb. și lit. Turcă

Lb. și lit. Elină

Lb. și lit. Polonă

Lb. și lit. Cehă

Lb. și lit. Portugheză

Lb. și lit. Japoneză

Prof.documentarist

 

       Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul pentru Învăţământul Primar şi Preşcolar.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sector 6
Telefon: +40 21 318 15 50  

     Pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ - începând cu sesiunea iulie 2012, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

         Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 

      Certificatele pentru acordarea gradului didactic I, seria 2012/2014, pentru PROFESORI - se eliberează după validarea rezultatelor de către Ministerul Educaţiei Naționale (O.M. 5561/2011 art. 41 alin. (3).

               Rugăm candidații să sune la Biroul Perfecţionare (021 307 73 37, 021 307 73 38) după data de 01 nov. 2013, pentru a vă interesa dacă rezultatele au fost validate, iar certificatele tipărite.

     

                                                          C A D R U L   L E G I S L A T I V                                          

Fisier de tip .html ! Metodologia aprobata prin OM nr. 5561/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 

Fisier de tip .pdf ! Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar aprobata prin O.M. nr. 5720/2009   ----abrogata prin O.M. 5561/2011

Fisier de tip .pdf ! Legea Educatiei Nationale 

Fisier de tip .pdf ! Regulamentul actelor de studii

Fisier de tip .pdf ! Legea 128/1997  ---- abrogata 

 

 

Pagină actualizată la 29 Iulie 2014.