Program de lucru       cu publicul:


   LUNI - JOI: 10,00 - 14,00    

 

Membrii biroului:

Cristina Voinea

 Bianca Dumitriu

Roxana Berlic

   Mihaela Mustățea

        

B I R O U L   P E R F E C Ț I O N A R E

Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Camera 309, Sector 5, Cod poştal 050107
Telefon: +40 21 307 73 37, +40 21 307 73 38; Fax: +40 21 312 04 19
E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro


GRADUL DIDACTIC I, SERIA 2017-2019

pentru profesorii care au pe diploma de licență specializările regăsite la rubrica atribuții de perfecționare; 

(pentru specializările ÎNVĂȚĂTORI, INSTITUTORI, EDUCATOARE, PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR și PREȘCOLAR, vă rugăm să vă adresați D.F.P. - 021 318 15 50)


Candidații din lista de mai jos au completat fișa de înscriere la colocviul de admitere la examenul de obținere a gradului didactic I, seria 2017-2019 și vor fi înscriși în cataloagele de examen. Aceștia se vor prezenta la facultățile unde susțin examenul la data și ora stabilite, cu cartea de identitate, un plan al lucrării și bibliografie. 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2017-2019 - lista candidaților înscriși la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019

 Fisier de tip .doc ! datele colocviului de admitere la examenul de grad didactic I, seria 2017-2019 

Candidații care se regăsesc în lista de mai jos nu au completat fișa de înscriere la colocviu și nu vor fi înscriși în cataloagele de examen. Aceștia se vor înscrie pentru o sesiune viitoare.

Fisier de tip .xlsx ! gradul didactic I, seria 2017-2019 - candidați care nu au completat fisa de înscriere și nu figurează în cataloagele de colocviu 

  • dosarele candidaților înscriși la gradul didactic I, seria 2017-2019, s-au primit şi s-au înregistrat la Centrul nostru de perfecționare până pe data de 17 ianuarie 2017;  
  • candidaţii ale căror dosare au fost transmise centrului nostru de perfecționare și care au întrunit condiţiile legale de participare la examen, au completat în perioada 04 - 17 ian. 2017, la biroul nostruo cerere tip de înscriere, care cuprinde: date personale, numele îndrumătorului solicitat (opțional), titlul lucrării şi minimum de bibliografie (4-5 titluri);
  • cei care nu au completat în termenul stabilit cererea de înscriere, nu sunt notaţi în catalogul de examen, prin urmare nu participa la colocviul de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019;
  • pentru susţinerea colocviului de admitere la gradul didactic I, seria 2017-2019, nu se percepe taxă;
  • informațiile de pe acest site sunt actualizate la sfârșitul fiecărei zi de lucru;

Lista cu rezultatele obţinute de candidați în urma susţinerii colocviului, precum și coordonatorii ştiinţifici aprobați va fi afișată în jurul datei de 01 martie 2017.

 

 

ATRIBUȚII de PERFECȚIONARE

- organizarea examenelor pentru obținerea gradelor didactice II şi I pentru PROFESORII din învăţământul preuniversitar;

- întocmirea şi eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II şi I;

- organizarea examenului pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor;

   Specialitățile pentru care Centrul nostru de perfecționare are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt: matematică, informatică, fizică, chimie, biochimie tehnologică, biologie, biochimie, ecologie, geografie, geologie, istorie, filosofie, psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, psihosociologie, drept, administraţie publică, ştiinţe politice, teologie ortodoxă, teologie romano-catolică, teologie greco-catolică, teologie baptistă, teologie adventistă, teologie penticostală, limba şi literatura română, profesor documentarist, limbi şi literaturi străine: franceză, latină, italiană, spaniolă, turcă, maghiară, rromani, elină, japoneză, portugheză, engleză, germană, rusă, sârbă, croată, ucraineană, polonă, bulgară, slovacă

       Perfecţionarea prin grade didactice la specializările institutori, invățători, educatoare, profesori pentru învățământ primar și preșcolar se organizează de către Departamentul de Formare a Profesorilor.
Adresa: Complex LEU, B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corp Central, Etaj 5, Camera 517, Sect. 6
Telefon: +40 21 318 15 50

http://fpse.unibuc.ro/organizare/grade-didactice
ATENȚIE!! 

Pentru eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II (sesiunea august 2016) și I (seria 2014-2016) sunt necesare 2 fotografii 3x4 (3 cm lățime, 4 cm înălțime), color, recent realizate într-un studio foto. Candidații care nu depus aceste fotografii la ISJ-uri/ISMB, le vor aduce, personal, în momentul ridicării certificatului.

Certificatele de acordare a gradelor didactice, indiferent de sesiunea în care au fost susținute, se ridică personal, pe baza cărtii de identitate in original și a dovezii achitării taxei de eliberare a certificatelor care este în valoare de 50 lei. Aceasta se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept. 

Eliberarea certificatelor pe baza unei procuri notariale se va face numai in cazuri excepționale (accidente, imobilizare la pat, invaliditate), cu aprobarea conducerii Universității. Vă rugăm insistent ca în procura notarială să se regăsească motivul pentru care titularul certificatului nu poate ridica personal actul de studii, precum și specialiatea și sesiunea susținerii examenului.

 

 


  Incepând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământvă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.   


   Certificatele de acordare a gradelor didactice NU SE PLASTIFIAZĂ! 

I N F O R M A Ț I I   U T I L E 

Fisier de tip .docx ! gradul didactic I, seria 2017-2019 - informaţii privind colocviul de admitere la examen 

Fisier de tip .docx ! gradul didactic I, seria 2015-2017 - depunere lucrare 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2015-2017 - candidaţi care pot depune lucrarea metodico-ştiinţifică până la 31 august 2016  

Fisier de tip .docx ! gradul didactic II, sesiunea august 2016 

Fisier de tip .xlsx !gradul didactic II, sesiunea august 2016 - lista candidatilor înscrişi la examen

Fisier de tip .pdf !  gradul didactic I, seria 2016-2018 - colocviu 

Fisier de tip .doc ! gradul didactic I, seria 2018-2018 - datele colocviului de admitere la examen 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2014-2016 - depunere lucrărilor metodico-ştiinţifice 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2015-2017 - informații privind colocviul de admitere la examen 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic II, sesiunea august 2014 - date cursuri pregătire şi examen                                                                                                                                              

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2013-2015 - depunerea lucrărilor metodico-ştiinţifice

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2014-2016 - colocviu 

Fisier de tip .pdf ! gradul didctic I, seria 2012-2014 - depunerea lucrarilor 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic II, sesiunea august 2013 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic II, sesiunea august 2013 - cursuri pregatire

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2013-2015 - date colocviu 

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2013-2015 - colocviu  

Fisier de tip .pdf ! gradul didactic I, seria 2011-2013 - inspectia speciala si sustinerea lucrarii 

Fisier de tip .pdf ! acte necesare pt eliberare certificate si duplicate 

Fisier de tip .pdf ! taxe an scolar 2012-2013 

 

 

Pagină actualizată la 01 Martie 2017.