Proceduri

Nota justificativa alegere procedura achizitie - model

Formular A - Declaratie privind eligibilitatea
Formular B - Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 181
Formular C1 - Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani
Formular C2 - Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani
Formular C3 - Declaratie privind lista principalelor lucrari executate în ultimii 5 ani
Formular D - Declaratie privind partea/partile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Formular E - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Formular F - Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere
Formular nr.1 - Calendarul procedurii de atribuire
Formular nr.2 - Programul anual al achizitiilor publice
Formular nr.3 - Contract de furnizare
Formular nr.4 - Contract de servicii
Formular nr.5 - Contract de lucrari
Formular nr.6 - Acord cadru de furnizare
Formular nr.7 - Acord cadru de servicii
Formular nr.8 - Acord cadru de lucrari
Formular nr.9 - Fisa de date a achizitiei
Formular nr.10A - Formular de oferta (produse)
Formular nr.10B - Formular de oferta (servicii)
Formular nr.10C - Formular de oferta (lucrari)
Formular nr.11 - Scrisoare de garantie bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Formular nr.12 - Declaratie de confidentialitate si impartialitate
Formular nr.13 - Proces verbal de deschidere
Formular nr.14 - Raportul procedurii
Formular nr.15A - Pasi de urmat - Licitatia deschisa
Formular nr.15B - Pasi de urmat - Licitatia restransa
Formular nr.15C - Pasi de urmat - Dialogul competitiv.
Formular nr.15D - Pasi de urmat - Negocierea cu anunt
Formular nr.15E - Pasi de urmat - Negocierea fara anunt
Formular nr.15F - Pasi de urmat - Cererea de oferte
Formular nr.15G - Pasi de urmat - Concurs de solutii
Formular nr.16A - Comunicare ofertant castigator
Formular nr.16B - Comunicare rezultat procedura
Formular nr.17 - Model contestatie
Formular nr.18 - Scrisoare de garantie bancara de buna executie
Formular nr.19 - Acte normative cu relevata în achizitii publice
Formular nr.1A - Calendarul procedurii de atribuire – licitatie deschisa
Formular nr.1B - Calendarul procedurii de atribuire – licitatie deschisa
Formular nr.1C - Calendarul procedurii de atribuire – dialogul competitiv
Formular nr.1E - Calendarul procedurii de atribuire – cererea de oferte

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 06 Septembrie 2011.