Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 
Ordin nr. 5310/2012

din 20/08/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 600 din 21/08/2012

Ordin pentru recunoaşterea dreptului cadrelor didactice care deţin titlul de profesor universitar/conferenţiar universitar de a participa la concursurile organizate în vederea ocupării unor posturi în învăţământul superior


 

    Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior,
    având în vedere că în sistemul de învăţământ sunt cadre didactice care au dobândit titlul de profesor universitar, respectiv titlul de conferenţiar universitar prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în temeiul legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, titluri care nu au fost retrase şi pentru care această lege nu dispune retragerea sau modificarea condiţiilor de exercitare,
    ştiind faptul că drepturile subiective dobândite legal nu pot fi îngrădite, că nu poate fi limitată exercitarea acestora sau că nu pot fi retrase fără bază legală, fiind considerate drepturi câştigate, iar Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nu a reglementat pierderea acestora, nu a restricţionat în vreun mod exercitarea lor şi nici nu a prevăzut că aceste drepturi câştigate ar fi inaplicabile după intrarea în vigoare a legii în cauză,
    în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

   Art. 1. - (1) Cadrele didactice care au dobândit titlul de profesor universitar prin ordin al ministrului, în condiţiile stabilite de reglementările legale anterioare intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au dreptul să participe la concursurile pentru ocuparea unui post de profesor universitar, nefiindu-le necesar atestatul de abilitare sau deţinerea dreptului de a conduce doctorate obţinut înaintea intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi cadrelor didactice care au dobândit titlul de conferenţiar universitar, pentru ocuparea unui post didactic de conferenţiar universitar.
   Art. 2. - Direcţia generală învăţământ superior şi toate instituţiile de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. -
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu
    Bucureşti, 20 august 2012.
    Nr. 5.310.