Retorică şi argumentare (TPE)

 

 

FACULTATEA DE LITERE

Anul universitar 2014-2015 - Semestrul II

Master: “Teoria şi practica editării”

 

 

Obiective: Cursul îşi propune să formeze competenţe de analiză şi de producere a discursului argumentativ; să le ofere masteranzilor, pe lângă un bagaj de concepte de bază ale retoricii, o grilă de analiză a textului argumentativ şi un sistem de repere pentru realizarea unei argumentări eficiente. Cursul va îmbina deci o componentă teoretică minimală cu exercitarea abilităţilor de analiză, evaluare şi producere a unor texte argumentative.

Descrierea cursului:    Vor fi prezentate pe scurt direcţiile principale de evoluţie a retoricii, precum şi câreva modele clasice şi mai recente de analiză a argumentării (Toulmin, Perelman-Olbrechts-Tyteca, Ducrot-Anscombre, Eemeren-Grootendorst, Lo Cascio, Stati); acestea vor fi comparate şi judecate din perspectiva aplicabilităţii lor practice. Temele principale ale cursurilor urmăresc: 1. Adaptarea la destinatar. Miza argumentării (modificarea unei opinii; acţiune). 2. Figura adversarului (precizat sau nu, individual sau colectiv, gradul de prezenţă în text, poziţia de obiect sau / şi destinatar). 3. Construcţia strategică a imaginii locutorului. 4. Confruntarea şi ierarhizarea sistemelor de valori. Strategiile evaluării. 5. Pathosul, rolul emoţiilor în persuasiune. 6. Utilizări retorice ale umorului şi ironiei. 7. Structura globală a textului argumentativ. Incipitul, finalul. Gestionarea discursului. Conectori. Explicitarea metalingvistică. 8. Mişcările polemice. Tipuri de argumente. Cauzalitatea. Anticiparea obiecţiei (prolepsa). Negaţia. Contraargumentarea. Argumentul prin analogie. Paradoxul (valoric; epistemic). Dialogismul. Interogaţia retorică. 9. Strategiile epistemice (certitudine / incertitudine, vag). Argumentul autorităţii. Erori de argumentare. 10. Strategiile deontice (recursul la autoritate exterioară).

Reperele teoretice vor servi, de fiecare dată, aplicaţiilor: analize de texte argumentative (discursuri oratorice, eseuri publicistice, texte publicitare etc.) şi exerciţii de producere a unor secvenţe / texte argumentative, pe teme date.

Evaluare: Evaluarea se realizează pe tot parcursul cursului, prin participarea la discuţii (pe baza bibliografiei, a interpretării textelor) şi la exerciţiile de argumentare. Fiecare masterand are obligaţia de a face în timpul cursului cel puţin un exerciţiu de argumentare (o prezentare orală, în faţa colegilor, cu sau fără suport scris).

Examenul final constă în elaborarea a două lucrări prezentate în scris şi susţinute oral: o analiză de text argumentativ (A) şi un text argumentativ elaborat de masterand, pe o temă dată (B). Temele vor fi alese dintr-o listă (care va fi comunicată din timp masteranzilor) sau vor fi stabilite de comun acord cu profesorul.

Structura lucrării A (de 5-7 p.): rezumat, plan, [subcapitole,] concluzie, bibliografie, anexă (corpus).

Structura lucrării B (1-2 p): text argumentativ.

 Fisier de tip .doc ! Prezentare - Retorica si Argumentare

Teme şi indicaţii pentru evaluarea finală.Fisier de tip .doc ! temele_2014 

 

Examen: 20 iunie 2015, ora 13. Sala va fi anunțată pe ușa Departamentului de Lingvistică.

 

1. (18.02.2015) Prezentarea cursului; tematică, bibliografie. Text argumentativ Fisier de tip .doc ! Mihailov 2014 

2. (25.02.2015) Moştenirea retorică a antichităţii. Logos, pathos, ethos. Genurile retorice. Entimema. Modele de analiză a textului argumentativ (Toulmin, Perelman-Olbrechts-Tyteca, Eemeren-Grootendorst)

Text de analizat: M. Ciortea, Benzile desenate ‒ “un rău necesar”, Timpul, 176, nov. 2013, p. 19 Fisier de tip .pdf ! Timpul 128 

Bibliografie: Aristotel, Retorica, I, 2-3 Rhetoric I, 1-3

C. Sălăvăstru, Teoria şi practica argumentării, Iaşi, Polirom, 2003, p. 66-75.

3. (4.03.2015) Adaptarea la destinatar. Miza argumentării (modificarea unei opinii; acţiune). Confruntarea și ierarhizarea sistemelor de valori

Texte de analizat: M. Cărtărescu – (1) “Falimentul nostru moral”; (2) articol pentru revista «Internazionale»” (nov. 2007) Fisier de tip .doc ! texte Cartarescu ; E. Reichmann - "România - O sărbătoare sălbatică și barocă: Craii de Curtea-Veche de Mateiu Caragiale" [1971], în O fereastră către lume, Pitești, Paralela 45, p. 39-42.

Bibliografie: Perelman, C., Olbrechts-Tyteca, L., 2012 [1958]: Tratat de argumentare. Noua retorică, trad. de Aurelia Stoica, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” [La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumentation, Paris, PUF], p. 87-133.

Bibliografie suplimentară: Sharon E. Jarvis, John Durham Peters, Joseph B. Walther. "Audience", in Thomas O. Sloane (ed.), Encyclopedia of Rhetoric, Oxford, Oxford University Press, 2007 (e-reference edition, http://www.oxfordrhetoric). text

Exercițiu de argumentare: Transpunerea în BD a textelor clasice este un bun mijloc de formare a gustului pentru lectură (pro/contra)

4. (11.03.2015) Ethosul. Construcţia strategică a imaginii locutorului.

Text de analizat: Nicolae Iorga, “În chestia amnistiei răsculaţilor ţărani”, în vol. În era “Reformelor”. Discursuri politice rostite în Camera Deputaţilor 1907-1909, Vălenii-de-Munte, Tipografia Neamul Românesc, 1909, p. 3-36. Fisier de tip .pdf ! Iorga Discursuri 1909 

Bibliografie: Andra Vasilescu, „Construcţia  identităţii  parlamentare. Cadrul teoretic”, în R. Zafiu,  C. Uşurelu şi H. Bogdan Oprea (eds.),Limba română. Ipostaze ale variaţiei lingvistice, vol. II, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011 Fisier de tip .doc ! Vasilescu_CID_2011 

Bibliografie suplimentară: Ruth Amossy, “L’ethos au carrefour des disciplines: rhétorique, pragmatique, sociologie des champs”, în R. Amossy (ed.), Images de soi dans le discours, Lausanne, Delachaux et Niestlé, 1999, p. 129-154.

Hyland, Ken, 1995: "The Author In The Text : Hedging Scientific Writing", Hong Kong Papers in Linguistics and Language Teaching 18 (1995), 33-42 Fisier de tip .pdf ! Hyland author 1995  

Harwood, Nigel, 2005: 'Nowhere has anyone attempted…In this article I aim to do just that'. A corpus-based study of self-promotional I and WE in academic writing across four disciplines. Journal of Pragmatics 37(8): 1207-1231. http://privatewww.essex.ac.uk/~nharwood/Self-Promotional%20Pronouns%20Final%20Version.pdf

Exercițiu de argumentare: prezentarea aceleiași cărți românești pentru publicul intern /extern. 

5. (18.03.2015) Pathosul, rolul emoţiilor în persuasiune. Raportul dintre logos şi pathos.   

 Text de analizat: C. Crăciun, discurs în Parlamentul European, 1.02.2012   Fisier de tip .doc ! CC-PE2012       

 Bibliografie: Gabriela Stoica, Afect şi afectivitate. Conceptualizare şi lexicalizare în româna veche, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p. 83-91. 

Rodica Zafiu, „Ethos, pathos şi logos în textul predicii”, în Al. Gafton, Sorin Guia şi Ioan Milică (ed.),Text şi discurs religios, II, Iaşi, Editura Universităţii “Al. I. Cuza”, 2010, p. 27-38, http://www.unibuc.ro/prof/zafiu_r/docs/res/2011febc2009a03.pdf

Bibliografie suplimentară: Ch. Plantin, 1999a: “La construction rhétorique des émotions”,  in E. Rigotti (éd.), Rhetoric and argumentation . Proceedings of the 1997 IADA International conference, Lugano, 22 avril 1997. 203-219. sau:

Ch. Plantin, 1999b: Arguing emotions”, în van Eemeren F. & al., Proceedings of the Fourth International Conference of the International Society for the Study of Argumentation , 1998. 631-638.

Exercițiu de argumentare: "Introducerea" la o lucrare proprie  

6. (25.03.2015) Logosul. Pseudoargumente. Erori de argumentare    

 Text de analizat:  Fisier de tip .doc ! Golea 2013 

 Bibliografie: C. Sălăvăstru, Arta dezbaterilor publice, București, Tritonic, 2009, p. 338-365.

 Bibliografie suplimentară: A. Marga, Argumentarea, Cluj-Napoca, EFSE, 2006, p. 314-350.Fisier de tip .jpg ! titluFisier de tip .jpg ! marga1Fisier de tip .jpg ! p2Fisier de tip .jpg ! p3Fisier de tip .jpg ! p4Fisier de tip .jpg ! p5

Tindale, Christopher, 2005. “Hearing is Believing: A Perspective-dependent Account of the Fallacies”, in Argumentation in Practice. Edited by Franz H. van Eemeren and Peter Houtlosser John Benjamins: 29-42  

Walton, Douglas, 2011, “Defeasible Reasoning and Informal Fallacies” ,
Synthese, 179(3), 2011, 377-407 

Exercițiu de argumentare:  (pro sau contra) "Şcoala românească nu formează gustul pentru lectură"

7. (1.04.2015) Tipuri de argumente. Argumentarea prin analogie şi exemplu.            

Text de analizat: Al. Racu, Scuze, eu nu sunt Charlie! (Cotidianul, 11.01.2015) Fisier de tip .doc ! Racu text 

Bibliografie: R. Zafiu, “Argumentarea prin analogie: criterii de evaluare şi strategii de respingere”, în M. Constantinescu, G. Stoica, O. Uţă Bărbulescu (ed.), Modernitate şi interdisciplinaritate în cercetarea lingvistică. Omagiu doamnei profesor Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, p.  604–610.

 C. Sălăvastru, Mic tratat de oratorie, Iaşi, EU “Al. I. Cuza”, 2006, p. 199-207.     

Exercițiu de argumentare: (pro sau contra): "Editurile au dreptul să se opună circulaţiei libere a cărţilor în internet"

8. (7.04.2015) Structura globală a textului argumentativ. Argumentare şi contraargumentare. Incipitul, finalul. Gestionarea discursului. 

Text de analizat: două pledoarii: Perianu, p. 157-162; Paximade-Ghelmegeanu, p. 165-171, în Biblioteca marilor procese, II, nr. 6-7, 1925 [Procesul Petropol].Fisier de tip .pdf ! BMP_2_6-7 

http://digibuc.ro/proxy/?px=aHR0cDovL2RpZ2l0b29sLmRjLmJtbXMucm86ODg4MS9SL1IxOEdQUFhJVEFJSjM2SFhISzJHQTNQSlIyQko2RDUxVFlRNU1GNU44WFZJVkhWMVVLLTA0NTQ0P2Z1bmM9cmVzdWx0cy1qdW1wLWZ1bGwmYW1wO3NldF9lbnRyeT0wMDAwMDImYW1wO3NldF9udW1iZXI9MDE3MTU4JmFtcDtiYXNlPUdFTjAx

Bibliografie: Maria Cvasnîi Cătănescu, Retorică publicistică. De la paratext la text, Bucureşti, EUB, 2006, p. 159-202 Fisier de tip .pdf ! Catanescu1 Fisier de tip .pdf ! Catanescu2 

Exercițiu de argumentare (pro și contra): "In mass-media există prea multă violență" (argumentare prin analogie sau exemplu)

9. (22.04.2015) Utilizări retorice ale umorului şi ironiei.

Texte de analizat – Paul Zarifopol, Spre viaţa uşoară (în vol. Din registrul ideilor gingaşe) Fisier de tip .doc ! Zarifopol-text1  

Bibliografie: Zafiu, Rodica, “Evaluarea umorului verbal”, în G. Pană Dindelegan (coord.), Limba română – stadiul actual al cercetării, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 497-505.

Constantinescu, Mihaela-Viorica, Umorul politic românesc în perioada comunistă. Perspective lingvistice, Bucureşti, EUB, 2012, p. 91-115.

Bibliografie suplimentară: Negrea, Elena, Pragmatica ironiei. Studiu asupra ironiei în presa scrisă românească, Bucureşti, Tritonic, 2010, p. 57-65.

10. (29.04.2015) Retorica publicităţii de carte

Texte de analizat – prezentări de carte  Fisier de tip .doc ! Texte-prezentari de carte 

Bibliografie: Jean-Michel Adam, Marc Bonhomme, 2005, Argumentarea publicitară (trad. rom.), Iaşi, Institutul European, 2005, cap. 4, p. 133-159.

Gea-Valor, M.L., 2005, “Advertising books: A linguistic analysis of blurbs”. Ibérica 10: 41-62. Fisier de tip .pdf ! Gea Valor 2005 

Bibliografie suplimentară: Gea Valor, M.L. & M. Inigo Ros, 2009, “On the dynamic nature of genre: A diachronic study of blurbs” in K. Hyland & G. Diani (eds.), Academic Evaluation: Review Genres in University Settings, 199-216. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Önder, Neslihan, 2013, “Generic structure and promotional elements in best-selling online book blurbs: a cross-cultural study”, Ibérica 25: 171-194 Fisier de tip .pdf ! Onder 2013 

11-12. (13.05.2015) – Argumentare în cronica literară

Text de analizat: mai multe cronici la același volum Fisier de tip .doc ! Cronici diferite DMT 

Temă de redactare: scurtă prezentare de carte ("blurb") pentru pagina a 4-a / site-ul unei edituri.

13. (20.05.2015) Retorica prefeței

Texte de analizat: mai multe prefețe Fisier de tip .pdf ! prefata Baetica Fisier de tip .pdf ! prefata Filip Iorga Fisier de tip .pdf ! prefata MDA Fisier de tip .pdf ! prefata Caragiale 

 

14. (27.05.2015) Retorica introducerii

Texte de analizat: Pierre Bayard, Cum vorbim despre cărțile pe care nu le-am citit, Prolog, Iași, Polirom, 11-19.

Lucian Boia, Capcanele istoriei, Introducere, București, Humanitas.

Teme de argumentare (orală): (a) Manualele de istorie nu trebuie să distrugă "miturile naționale"

(b) Facebook este și fenomen cultural pozitiv / negativ

(c) Editurile ar trebui să publice mai mult autori români tineri


Pagină actualizată la 20 Iunie 2015.