Căutare
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Grade didactice preuniversitare

SPECIALIZĂRILE pentru care centrul nostru are atribuții de perfecționare prin grade didactice sunt:

 • matematică
 • informatică
 • fizică
 • chimie
 • biochimie tehnologică
 • biologie
 • biochimie
 • ecologie
 • geografie
 • geologie
 • istorie
 • filosofie
 • psihologie
 • pedagogie
 • psihopedagogie specială
 • sociologie
 • psihosociologie
 • drept
 • administraţie publică
 • ştiinţe politice
 • teologie ortodoxă
 • teologie romano-catolică
 • teologie greco-catolică
 • teologie baptistă
 • teologie adventistă
 • teologie penticostală
 • limba şi literatura română
 • profesor documentarist
 • limbi şi literaturi străine: franceză, latină, italiană, spaniolă, turcă, maghiară, rromani, elină, japoneză, portugheză,engleză,germană, rusă, sârbă, croată, ucraineană,polonă,bulgară, slovacă

În perioada 25 iulie – 23 august 2018
Biroul Perfecționare va fi ÎNCHIS pentru efectuarea concediului legal de odihnă.

În această perioadă, lucrările metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I,
seria 2017-2019 se primesc la Biroul Registratură, urmând a fi înregistrare cu număr la Biroul Perfecționare începând cu data de 24 august a.c.
Depunerea lucrărilor se face respectând condițiile prevăzute în O.M. nr. 5561/2011, cu modificările și completările ulterioare și anume:
Lucrarea – trebuie să aibă avizul scris și semnătura coordonatorului științific pe prima pagina a acesteia;
– se depune în formă scrisă legată tip carte (coperți rigide sau spirală) și pe suport electronic – CD format pdf.;
– ultima pagină a lucrării va cuprinde declarația de autenticitate pe propria răspundere a candidatului datată și semnată de acesta din care să rezulte:
a) lucrarea a fost elaborată personal şi aparţine în întregime candidatului;
b) nu au fost folosite alte surse decât cele menţionate în bibliografie;
c) nu au fost preluate texte date sau elemente de grafică din alte lucrări sau din alte surse fară a fi citate şi fară a fi precizată sursa preluării inclusiv în cazul în care sursa o reprezintă alte lucrări ale candidatului;
d) lucrarea nu a mai fost folosită în alte contexte de examen sau de concurs.
Nu există formular tip pentru declarația de autenticitate.
Lucrările depuse care nu îndeplinesc condițiile menționate nu se vor înregistra și vor fi returnate candidaților.

Biroul Registratură nu răspunde de corectitudinea depunerii lucrărilor!!!

Pentru depunerea lucrărilor metodico-științifice nu se percepe taxă.
Informații suplimentare referitoare la examenul de grad didactic I, seria 2017-2019 (elaborarea și evaluarea lucrării model copertă și prima pagină a lucrării inspecție specială etc.) se găsesc la Avizierul Biroului Perfecționare (etaj 2 cam. 309).

GRADUL DIDACTIC II,
sesiunea 25-31 august 2018
– pentru P R O F E S O R I –

– 28 august 2018 – test din metodica specialități
– 30 august 2018 – probă orală la pedagogie

  • Candidații din lista de mai jos se vor prezenta la facultățile unde susțin examenul la ora 8.30, respectiv orele communicate de facultăți, unde este cazul, și vor avea asupra lor Buletinul/Cartea de identitate. La proba scrisă aceștia vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră.
  • Examenul este fără taxă.
  • Programele pentru examenul de obținere a gradului didactic II se găsesc pe site-ul Ministerului Educației Naționale (www.edu.ro/resurse umane/formare continuă).

Pentru specialitățile Institutori/Educatori/Învățători/profesori de Învățământ Primar și Preșcolar/ vă rugăm să vă adresați
DEPARTAMENTULUI pt. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR şi PREŞCOLAR (B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3 Complexul Studenţesc “LEU”
Corpul Central etaj 5, cam. 517 telefon 0213181550). Datele de examen, precum și informațiile de mai jos NU SUNT VALABILE pentru aceste specialități.

Acte necesare pentru înscrierea la examenele de obținere a gradelor didactice
  1. Gradul didactic II

  a) fişa de înscriere completată, confirmată de conducerea şcolii de unde să reiasă vechimea efectivă la catedră și nu în învățământ de la obținerea definitivării în învățământ până la 31 august anul finalizării examenului;
  b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
  c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ;
  copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învăţământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
  dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani şcolari;
  f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare din ultimii 2 ani şcolari;
  g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
  h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/ acreditarea şcolii, pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular;
  i) copiile rapoartelor scrise ale inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere și inspecției curente 2, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
  j) copia raportului scris al inspecţiei speciale efectuată în anul școlar în care se susține gradul didactic II, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

   1. Gradul didactic I

   a) fişa de înscriere, completată, confirmată de conducerea şcolii, de unde să reiasă vechimea efectivă la catedră și nu în învățământ de la obținerea gradului didactic II până la 31 august anul finalizării examenului;
   b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naştere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;
   c) copii ale diplomelor de studii, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate “conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ;
   d) copia de pe certificatul de acordare a gradului didactic II, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii;
   e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale în ultimii 2 ani şcolari;
   f) dovada privind calificativele acordate la inspecţiile şcolare în ultimii 2 ani şcolari;
   g) recomandare scrisă asupra activităţii candidatului, din partea Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ unde este încadrat;
   h) copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular.
   i) copia raportului scris al inspecţiei curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea şcolii.

    1. Gradul didactic I pe baza titlului științific de doctor

    a) cerere adresată conducerii inspectoratului şcolar;
    b) copie conformă cu originalul a certificatului de naştere şi, după caz, copii conforme cu originalul ale documentelor care atestă schimbarea numelui;
    c) copie a diplomei de doctor, certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;
    d) copie a diplomei de studii, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar;
    e) document certificat «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile legale privind pregătirea psihopedagogică şi metodică;
    f) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar a certificatului/adeverinţei privind obţinerea definitivării în învăţământ;
    g) document/decizie de repartizare emis/emisă de inspectoratul şcolar din care să rezulte încadrarea în învăţământul preuniversitar, în original sau copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea inspectoratului şcolar, după caz;
    h) adeverinţe certificate «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ privind calificativul anual pentru fiecare din ultimii 2 ani de activitate la catedră;
    i) copie certificată «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ a procesului-verbal încheiat în urma efectuării inspecţiei curente, din registrul de procese- verbale al unităţii şcolare;
    recomandarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ în care este încadrat sau în care şi-a desfăşurat activitatea;
    j)adeverinţă/e de vechime certificată/e «conform cu originalul» de către conducerea unităţii de învăţământ, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de vechime (minimum 4 ani de la obţinerea definitivării în învăţământ).

Acte necesare pentru eliberarea certificatelor și duplicatelor

ACTELE NECESARE ELIBERĂRII CERTIFICATELOR:
a) Buletin / carte de identitate, în original; în cazul în care persoana şi-a schimbat numele prin căsătorie sau divorţ, va prezenta o copie xerox a certificatului de căsătorie sau a hotărârii de divorţ.
b) în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri, care să menţioneze în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica certificatul de grad, autentificata la un birou notarial public din România sau la Serviciul Consular Român al Ambasadei din ţara în care se află titularul;
c) Taxă de 50 lei, achitată la casieria Facultăţii de Drept

ACTELE NECESARE ELIBERĂRII UNUI DUPLICAT:
a) Cerere adresată în scris conducerii universităţii, înregistrată la Biroul Registratură (parter inferior, camera nr. 21);
b) Dovadă a publicării pierderii actului de studii respectiv în Monitorul Oficial al României – exemplar integral şi original;
c) Declaraţie scrisă a titularului actului, autentificată la un birou notarial public privitoare la împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus complet sau deteriorat parţial;
d) Copie legalizată a certificatului de naştere/căsătorie;
e) Timbru fiscal în valoare de 1 leu pentru fiecare act de studii;
f) Taxa de 150 lei, achitată la casieria Facultăţii de Drept (parter inferior)

Calendar

Gradul didactic II:

Proba scrisă la metodica predării specialității: 28 august 2017
Proba orală la pedagogie: 30 august 2017
Candidații se vor interesa, fie sunând la Biroul Perfecționare, fie consultând site-ul biroului:
după data de 15 iunie a.c. – pentru cursurile de pregătire pentru examenul de grad didactic II;
după data de 10 iulie a.c. – pentru verificarea dosarelor depuse pentru examenul de grad didactic II;

Gradul didactic I:

Perioada de transmitere a dosarelor de către ISJ-uri: 15 decembrie-15 ianuarie a fiecărui an.
Termenul limită de completare a fișei de înscriere: 15 ianuarie a anului în care se susține colocviul de admitere.
Perioada de organizare a colocviului de admitere: 15 ianuarie-15 februarie a fiecărui an.
Perioada de depunere a lucrărilor metodico-științifice: până pe data de 31 august a anului următor celui în care s-a susținut colocviul de admitere.
Candidații se vor interesa, fie sunând la BP, fie consultând site-ul biroului:
după data de 10 iunie a.c – pentru adeverințe gradul didactic I – cei care nu au susținut IS până pe 31 mai a.c.
după data de 10 sept. a.c. – pentru adeverințe gradul didactic I – cei nu au depus lucrarea până pe 31 aug. a.c.

Taxe
– eliberare certificat grad didactic: 50 lei
– eliberare duplicat: 150 lei
– eliberare adeverință – grad didactic I – etape promovate: 25 lei
– eliberare evidențe din arhiva /de autenticitate: 100 lei

Informații diverse
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, absolvenţi cu studii superioare:
– pentru seriile din anii 1997 – prezent se eliberează de la Biroul Perfecţionare.
– pentru absolvenţii seriilor anterioare, vă rugăm să vă adresaţi Biroului Arhivă (parter inferior, cam. 25, tel: 021 307 73 15).
Certificatele de acordare a definitivării în învăţământ, gradului didactic II sau I se eliberează titularului, o singură dată, în original.

Pentru specializările institutori/învăţători/educatori, vă rugăm sa va adresaţi Departamentului pentru Învăţământ Primar şi Preşcolar (Complex Studenţesc LEU – B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, Corpul Central, Etaj 5, Cam. 517; Tel: 021 318 15 52)

Pentru eliberarea certificatelor de acordare a gradelor didactice II (sesiunea august 2016) și I (seria 2014-2016) sunt necesare 2 fotografii 3x4 (3 cm lățime, 4 cm înălțime), color, recent realizate într-un studio foto. Candidații care nu depus aceste fotografii la ISJ-uri/ISMB, le vor aduce, personal, în momentul ridicării certificatului.

Certificatele de acordare a gradelor didactice, indiferent de sesiunea în care au fost susținute, se ridică personal, pe baza cărtii de identitate în original și a dovezii achitării taxei de eliberare a certificatelor (50 lei). Aceasta se va achita la Casieria de la subsolul Facultății de Drept.

Eliberarea certificatelor pe baza unei procuri notariale se va face numai în cazuri excepționale (accidente, imobilizare la pat, invaliditate), cu aprobarea conducerii Universității. Procura notarială trebuie să conțină motivul pentru care titularul certificatului nu poate ridica personal actul de studii, precum și specialiatea și sesiunea susținerii examenului.

Începând cu sesiunea iulie 2012, pentru eliberarea certificatelor de acordare a definitivării în învățământ, vă rugăm să vă adresați instituțiilor care au organizat examenul de definitivat.

Certificatele de acordare a gradelor didactice nu se plastifiază.

Mai multe informații

Contact

Tel:
+4021-307.73.37
+4021-307.73.38
Fax: +4021-312.04.19
E-mail: birou@perfectionare.unibuc.ro

Persoană de contact
Cristina Voinea
E-mail: cristina.voinea@perfectionare.unibuc.ro
Roxana Berlic
E-mail: roxana.berlic@perfectionare.unibuc.ro

Adresă:
B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46, Etaj 2, Camera 309, Sector 5, Cod poștal 050107

Evenimente

Noutăți

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Share This